VietChristian
VietChristian
nghe.app
1 Các Vua 17:8-10; Lu-ca 5:1-11; Lu-ca 6:38
Yonggi Cho
C:1/16/2011; P: 9/8/2021; 609 xem
Xem lần cuối 6/25/2022 14:11:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:8-22; Lu-ca 6:12-13
Ulf Ekman
C:1/30/2020; 447 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 8:8:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 23:34; Lu-ca 6:29
Charles Stanley
C:5/20/2022; 58 xem
Xem lần cuối 6/25/2022 16:50:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 8:34-35; Lu-ca 6:46
John Bevere
C:1/30/2020; P: 1/30/2021; 273 xem
Xem lần cuối 6/25/2022 5:58:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:26; Giăng 16:2
John Bevere
C:8/15/2019; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2022 8:41:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 578 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 11:16:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 434 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2022 11:18:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Billy Graham
C:4/3/2011; P: 4/28/2020; 356 xem
Xem lần cuối 6/21/2022 11:26:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Bill Bright
C:3/12/2022; 95 xem
Xem lần cuối 6/24/2022 6:52:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:36
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2014; 409 xem
Xem lần cuối 6/20/2022 18:37:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm