VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-sai 59:2; Giăng 1:12; Giăng 4:24
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 3/5/2022; 883 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 22:14:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:1-20; Giăng 1:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2020; 163 xem
Xem lần cuối 5/11/2022 19:4:19
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 789 xem
Xem lần cuối 5/8/2022 11:24:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:24; Giăng 1:35-51
M. Jeudi
C:4/21/2013; P: 9/9/2020; 491 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 3:37:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26; Giăng 1:12; Ê-sai 55:1,7
Vernon Grounds
C:1/16/2011; P: 6/29/2021; 647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/13/2022 18:22:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu-ca 1:5-25; Lu-ca 3:1-20; Giăng 1:19-28
M. Jeudi
C:12/4/2011; 458 xem
Xem lần cuối 5/11/2022 13:47:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7; Giăng 1:11-13
VPNS
C:12/17/2019; P: 12/21/2019; 527 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 13:47:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 443 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/11/2022 1:32:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-9; Giăng 1:14; Giăng 1:12; Giăng 1:1
Nguyễn Sinh
C:12/10/2015; 523 xem
Xem lần cuối 5/14/2022 4:8:56
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1; Giăng 4:24; Ga-la-ti 2:20; Ê-phê-sô 5:22
Witness Lee
C:3/10/2016; P: 11/10/2020; 711 xem
Xem lần cuối 5/6/2022 15:44:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm