VietChristian
VietChristian
svtk.net
Sáng-thế Ký 5:21-24; 2 Các Vua 2:11-12; Giăng 16:28; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9,11; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2020; 186 xem
Xem lần cuối 5/9/2022 7:24:9
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12-18; Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 1:3; Khải-huyền 1:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/29/2020; 368 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 2:5:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
M. Jeudi
C:4/30/2015; 410 xem
Xem lần cuối 5/9/2022 14:24:41
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
M. Jeudi
C:4/29/2012; 273 xem
Xem lần cuối 4/25/2022 1:53:42
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42
VPNS
C:5/5/2017; 345 xem
Xem lần cuối 5/8/2022 11:11:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:14-2:13
M. Jeudi
C:5/19/2016; 350 xem
Xem lần cuối 5/10/2022 18:43:39
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3
M. Jeudi
C:4/1/2012; 290 xem
Xem lần cuối 4/27/2022 3:44:57
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4,32-33; Rô-ma 10:13
John Bevere
C:5/28/2020; 341 xem
Xem lần cuối 5/9/2022 10:22:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
M. Jeudi
C:4/22/2012; 369 xem
Xem lần cuối 5/6/2022 4:48:20
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 5/15/2022; 908 xem
Xem lần cuối 5/15/2022 18:49:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm