VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Nhớ Về Cha, Đọc Thơ Viết Về Cha

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Thi-thiên 69:9; Thi-thiên 73:25; Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/24/2020; P: 6/24/2021; 54 xem
Xem lần cuối 1.32 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, Thi-thiên 69, Thi-thiên 73, Châm-ngôn 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, Thi-thiên 69, Thi-thiên 73, Châm-ngôn 22.

Ngày Từ Phụ.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm