VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Rô-ma 8:14-17
Nicky Gumbel
C:11/9/2012; P: 8/26/2021; 541 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 8:21:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10a
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/23/2018; P: 9/29/2021; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 13:44:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 434 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 7:0:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1; 1 Cô-rinh-tô 15:8; Công-vụ các Sứ-đồ 22:17-18; Công-vụ các Sứ-đồ 23:11
C. Peter Wagner
C:4/17/2014; P: 4/3/2021; 1962 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 13:34:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:25
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 8/30/2021; 447 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 5:40:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:5
Kim Hân
C:7/11/2015; P: 9/8/2021; 370 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 13:56:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/6/2021; 398 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 3:50:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:1b; Thi-thiên 139:16
Max Lucado
C:2/9/2012; P: 8/21/2021; 514 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 3:4:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 7/11/2021; 934 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 0:56:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16
Châu Sa
C:10/12/2021; 47 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 14:28:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 388  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm