VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Thi-thiên 99:9
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2021; 521 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 14:19:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 2:2-3
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/20/2021; 390 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 3:11:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16; Ma-thi-ơ 5:39-40
Kim Hân
C:6/1/2011; P: 6/1/2021; 978 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 0:55:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
GDNT
C:1/16/2011; P: 9/20/2021; 509 xem
Xem lần cuối 1/20/2022 17:59:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Rô-ma 5:3-5
Charles Stanley
C:3/18/2011; P: 8/24/2021; 624 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 3:53:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 6:12-13; Mác 6:30-31
Bob Coy
C:5/28/2015; P: 9/28/2021; 453 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 17:34:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Rebecca Brooks
C:10/3/2011; P: 4/14/2020; 2680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 1:55:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 384 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 7:20:21
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/6/2021; 429 xem
Xem lần cuối 1/18/2022 20:43:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 7:1,10-11
Bob Coy
C:5/24/2013; P: 8/30/2021; 533 xem
Xem lần cuối 1/7/2022 7:40:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 393  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm