VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Cô-rinh-tô 16:13; Thi-thiên 128
M. Jeudi
C:6/21/2017; P: 6/18/2022; 339 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2022 12:17:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:19-20
Charles Stanley
C:10/4/2012; P: 1/6/2022; 674 xem
Xem lần cuối 11/27/2022 12:46:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Dũng
C:7/12/2010; P: 12/17/2021; 717 xem
Xem lần cuối 11/28/2022 20:54:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:8; 1 Cô-rinh-tô 15:10
John Bevere
C:3/29/2018; P: 6/9/2022; 350 xem
Xem lần cuối 11/25/2022 13:23:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Chip Ingram
C:3/10/2011; P: 9/28/2021; 882 xem
Xem lần cuối 11/28/2022 22:22:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:14; 1 Ti-mô-thê 2:1-2; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2022; 124 xem
Xem lần cuối 11/29/2022 13:51:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/5/2021; 788 xem
Xem lần cuối 11/22/2022 1:44:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2016; P: 1/29/2022; 625 xem
Xem lần cuối 11/28/2022 2:8:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:5; 2 Cô-rinh-tô 10:5; Ma-thi-ơ 16:22-23
Max Lucado
C:2/15/2013; P: 1/5/2022; 672 xem
Xem lần cuối 11/27/2022 19:58:19
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16; Ma-thi-ơ 5:39-40
Kim Hân
C:6/1/2011; P: 6/1/2021; 1123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2022 11:54:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  28 / 408  Tiếp  Cuối

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm