VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hòn Đá Sống

1 Phi-e-rơ 2:4-5
M. Jeudi
C:9/29/2016; 66 xem
Xem lần cuối 10/21/2016 6:4:15
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Tính Bất Biến Bao Gồm Sự Đa Dạng

Bill Bright
C:9/15/2016; 92 xem
Xem lần cuối 10/21/2016 18:22:38
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Nhược Điểm Của Chúng Ta

Lu-ca 22:31-32
Neil Anderson
C:8/11/2016; 177 xem
Xem lần cuối 10/20/2016 4:53:22
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Châm-ngôn và Ngạn-ngữ

Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14579 xem
Xem lần cuối 6/21/2016 20:31:29
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Khiếm Khuyết

Các Quan Xét 3
M. Jeudi
C:9/15/2016; 85 xem
Xem lần cuối 10/20/2016 1:46:50
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Tính Bất Biến Bao Gồm Sự Đa Dạng

Thi-thiên 8:3-4; Thi-thiên 139:17-18; Gióp 41:11
John Bevere
C:9/22/2016; 67 xem
Xem lần cuối 10/20/2016 15:51:17
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Nơi Nương Náu

Thi-thiên 11:4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/17/2016; P: 9/21/2016; 69 xem
Xem lần cuối 10/20/2016 0:54:27
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đảo Gà

Bạch-Tuyết
C:9/28/2016; 53 xem
Xem lần cuối 10/21/2016 8:49:30
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Những Con Chim Biết Nói

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/5/2016; 91 xem
Xem lần cuối 10/18/2016 10:22:36
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Lời Lành Hay Lời Dữ

Gióp 8:8-10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2016; P: 9/14/2016; 74 xem
Xem lần cuối 33.95 giây
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  3 / 223  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm