VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Cô-rinh-tô 15:10; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2023; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 11:34:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 40&12-14,23,23; Thi-thiên 107:8; Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/20/2023; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:45:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2018; P: 11/20/2023; 435 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 0:57:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 31:15; Thi-thiên 139:13-16; Lu-ca 2:29-30; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/19/2023; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 12:21:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 4:23-24; 2 Sa-mu-ên 6
M. Jeudi
C:10/26/2017; P: 11/18/2023; 287 xem
Xem lần cuối 12/6/2023 20:59:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7
Greg Laurie
C:11/17/2023; 83 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 3:53:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25; Ê-sai 53:5; Ma-thi-ơ 9:35; Gia-cơ 5:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/16/2023; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 3:52:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 63
M. Jeudi
C:10/12/2017; P: 11/15/2023; 307 xem
Xem lần cuối 12/4/2023 19:47:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:15-17
M. Jeudi
C:11/2/2017; P: 11/12/2023; 288 xem
Xem lần cuối 11/30/2023 1:7:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3
Greg Laurie
C:11/11/2023; 76 xem
Xem lần cuối 12/9/2023 12:42:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 422  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm