VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Châm-ngôn 19:11
Châu Sa
C:10/29/2021; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:57:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:13; Ê-phê-sô 6:4; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/10/2019; 620 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:52:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/8/2021; P: 3/9/2021; 221 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 18:50:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:19-21
Thanh Hữu
C:1/16/2011; P: 9/15/2021; 521 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:48:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; P: 8/25/2020; 425 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:47:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:27
Rick Warren
C:2/6/2020; 332 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 18:38:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13; Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 12:32; Giăng 17:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/15/2022; P: 6/16/2022; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:34:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:16-17; Rô-ma 8:32
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/14/2022; 79 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 18:31:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-20
M. Jeudi
C:12/20/2017; 173 xem
Xem lần cuối 6/28/2022 18:31:24
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13; Gia-cơ 4:7
John Bevere
C:4/13/2013; P: 5/18/2020; 814 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2022 18:30:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  30 / 46  Tiếp  Cuối

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm