VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Sứ Điệp Tạ Ơn

Spring Photo

Sứ Điệp Tạ Ơn

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34

Đăng 11/23/2011; 257 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 13:12:32
Nghe Lưu  Share Embed

Công-vụ các Sứ-đồ 17 :: Tìm Công-vụ các Sứ-đồ 17 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật