VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Winter PhotoWinter Photo

Đầu Năm Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh Với Chúa Giê-su

Rô-ma 12:3-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/1/2012; 502 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 11:17:32
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng