VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Giúp Chúng Ta Trong Những Thất Bại Của Mình

Ma-thi-ơ 18
Bill Bright
C:9/7/2015; 100 xem
Xem lần cuối 10/2/2015 9:20:35
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trách Nhiệm Của Một Quản Gia

Ga-la-ti 5:15-16; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Ma-thi-ơ 6:21
Bill Bright
C:9/11/2015; 88 xem
Xem lần cuối 10/3/2015 18:9:24
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cây Trồng Trổ Bông Kết Quả

Thi-thiên 92:13; Lu-ca 13:6-9; Sáng-thế Ký 4:11-14; Châm-ngôn 18:1
John Bevere
C:9/17/2015; 64 xem
Xem lần cuối 10/3/2015 1:2:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Trời Biết Tương Lai Ngài Muốn Dành Cho Bạn

Ê-phê-sô 2:10; Gia-cơ 1:2-6; Rô-ma 5:3-4; Thi-thiên 147:5
Bill Bright
C:8/27/2015; 149 xem
Xem lần cuối 10/4/2015 2:20:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Cái Chúa

1 Giăng 2:15-17
M. Jeudi
C:9/17/2015; 58 xem
Xem lần cuối 10/2/2015 23:36:7
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sa Sút

Khải-huyền 2:5
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/18/2015; 165 xem
Xem lần cuối 10/1/2015 8:44:19
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Để Tìm Được Niềm Vui Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:4
Mục Vụ Nếp Sống Trưởng Lão
C:9/7/2015; 78 xem
Xem lần cuối 10/1/2015 20:8:57
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nếp Sống Cùa Người Hát, Đàn Nhạc Thánh Và Người Hát, Đàn Nhạc Đời Khác Nhau Thế Nào?

Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:7/14/2015; P: 8/14/2015; 152 xem
Xem lần cuối 9/30/2015 8:2:45
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bởi Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:8-10
M. Jeudi
C:9/10/2015; 70 xem
Xem lần cuối 10/3/2015 8:5:42
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Công Khó

1 Cô-rinh-tô 15:58
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/12/2015; 148 xem
Xem lần cuối 9/30/2015 22:59:7
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 194  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm