VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Ăn Năn

Giô-ên 2:12-17
M. Jeudi
C:10/30/2014; 107 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:2:20
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Ngài Đã Ở Tại Đó

Giăng 3:16b
Max Lucado
C:11/13/2014; 44 xem
Xem lần cuối 11/24/2014 4:11:42
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tôi Sai Rồi!

Giô-suê 7:1-9
M. Jeudi
C:10/16/2014; 157 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 0:57:46
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bám Lấy Vị Trí

Giăng 10:10
Joyce Meyer
C:10/30/2014; 97 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 12:44:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Nếp Sống Mới Đông 2014

Hiệp Châu
C:10/13/2014; 154 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 1:59:25
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Thể Đuổi Những Ác Linh

Ê-phê-sô 6:12
Ulf Ekman
C:9/18/2014; 235 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:6:4
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Gieo Đạo

Mác 4:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2014; 139 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 23:37:39
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Thánh Linh Kiểm Soát

Giăng 10:4-5; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3
Nicky Gumbel
C:10/2/2014; 186 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 3:8:47
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Sách Vở Cho Những Ai Cần

Ê-phê-sô 3:20
John Bevere
C:10/23/2014; 111 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 2:1:38
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Bày Tỏ Lòng Nhân Từ Đến Ai Đó

Cô-lô-se 3:12
//todo
C:10/30/2014; 86 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 4:41:56
Đọc  Share

Đầu  Lùi  3 / 172  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Văn Phẩm