VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:29
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/16/2016; P: 1/21/2016; 71 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 8:36:31
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Mùa Xuân Về, Nghĩ Về Cuộn Chỉ... Thời Gian

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/14/2016; 106 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 3:36:19
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2016

Hiệp Châu
C:1/8/2016; 137 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 2:1:32
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Bạn Có Thể Thật Sự Tin Cậy Ai?

Thi-thiên 146:3-5
Nếp Sống Cao Niên
C:1/21/2016; 76 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 6:11:44
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Tôi Bệnh

Giăng 5:1-14
M. Jeudi
C:1/14/2016; 92 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 11:25:35
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
M. Jeudi
C:1/21/2016; 63 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 3:47:49
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Ở Cùng Chúa Luôn Luôn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 12/21/2015; 163 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 17:19:43
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Hồn Ở Đâu Bây Giờ?

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/3/2016; 122 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 6:7:51
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Lời Chúc Đầu Xuân

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/2/2016; 121 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 14:55:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Xuân Ước Mơ

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/30/2015; 134 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 3:50:1
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  3 / 204  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm