VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tôi Và Thánh Kinh

Giăng 5:30; Giăng 5:40
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/20/2016; 385 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 4:22:15
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Châm-ngôn và Ngạn-ngữ

Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14579 xem
Xem lần cuối 6/21/2016 20:31:29
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Dù Không Hiểu, Nhưng Tôi Sẽ Tuân Theo

1 Sa-mu-ên 15:22
Greg Laurie
C:7/21/2016; 81 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 10:12:55
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Từ Bất Đồng Đến Nhất Trí

Ê-phê-sô 5:22-28
Pat Gelsinger
C:7/21/2016; 73 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 6:20:35
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời Buông Tha Chúng Ta

Giăng 8:32
Bill Bright
C:7/14/2016; 88 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 19:46:18
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ôn Cố Tri Tân

Bạch-Tuyết
C:7/12/2016; 70 xem
Xem lần cuối 8/13/2016 1:21:7
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Gánh Nặng

Ma-thi-ơ 8:1-17
M. Jeudi
C:6/30/2016; 107 xem
Xem lần cuối 8/18/2016 4:57:22
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Trái Đất - Vững Vàng Hay Bấp Bênh

Thi-thiên 119:90-91; 2 Phi-e-rơ 3:5-12
Dave Wyrtzen
C:7/7/2016; 99 xem
Xem lần cuối 8/22/2016 18:31:10
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ít Đức Tin

Ma-thi-ơ 6:30-34
Bayless Conley
C:7/14/2016; 86 xem
Xem lần cuối 8/23/2016 19:46:16
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ghét

Lu-ca 14:26
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 3/2/2016; 367 xem
Xem lần cuối 8/21/2016 22:38:25
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  3 / 219  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm