VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 23 | Xuất Hành 24 | Xuất Hành 25 | Lê-vi

Xuất Hành 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán dạy Môi-se: "Con đem A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão dân Y-sơ-ra-ên đến với Ta. Họ sẽ thờ phượng từ đằng xa, 2 nhưng chỉ một mình Môi-se được đến gần CHÚA; các người kia không được phép đến gần. Trong dân chúng không ai được theo Môi-se lên núi." 3 Khi Môi-se đã đi và thuật lại cho dân Y-sơ-ra-ên nghe những lời phán và luật pháp của CHÚA, họ đồng thanh đáp: "Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều CHÚA phán dạy." 4 Môi-se ghi chép lại tất cả những điều CHÚA đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, thiết lập một bàn thờ tại chân núi và dựng lên mười hai trụ đá, tượng trưng cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 5 Ông cũng cắt đặt một số thanh niên Y-sơ-ra-ên, và họ dâng tế lễ thiêu và dâng bò tơ làm tế lễ cầu an cho CHÚA. 6 Môi-se đựng phân nửa huyết trong một cái chậu còn phân nửa kia ông đem rẩy lên bàn thờ. 7 Rồi ông đem cuốn Sách Giao Ước ra đọc trước dân chúng. Họ đáp: "Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều CHÚA phán dạy; chúng tôi sẽ tuân theo." 8 Môi-se lấy huyết rẩy trên dân chúng và nói: "Đây là huyết giao ước CHÚA đã lập với các ngươi đúng theo mọi lời này." 9 Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão của dân Y-sơ-ra-ên đứng dậy 10 và trông thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có cái gì giống như cái bệ bằng ngọc xa-phia, trong sáng như bầu trời xanh. 11 Nhưng Đức Chúa Trời không đưa tay Ngài nghịch các cấp lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên; họ trông thấy Đức Chúa Trời rồi ăn uống. 12 CHÚA phán dạy Môi-se: "Con đến với Ta trên núi và chờ đợi Ta ban cho con mấy bảng đá với luật pháp và điều răn Ta đã ghi chép để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên." 13 Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời. 14 Ông căn dặn các bô lão: "Các ông chờ đợi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. A-rôn và Hu-rơ ở lại với các ông, ai có tranh chấp gì có thể đến với ai ông ấy." 15 Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi, 16 và vinh quang của CHÚA bao trùm núi Si-nai. Trong sáu ngày, mây che phủ núi và qua ngày thứ bảy CHÚA từ trong đám mây gọi Môi-se. 17 Đối với dân Y-sơ-ra-ên, vinh quang của CHÚA trông giống đám lửa cháy hực trên núi. 18 Khi lên núi, Môi-se vào trong đám mây. Ông ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn