VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Các Vua | II Các Vua 9 | II Các Vua 10 | II Các Vua 11 | I Sử Ký

II Các Vua 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua A-háp có bảy mươi con trai sống tại Sa-ma-ri. Vậy Giê-hu viết thư gởi đến Sa-ma-ri, cho các thủ lãnh ở Gít-rê-ên, cho các trưởng lão, và cho các quan đỡ đầu các con trai 2 A-háp. Thư rằng: "Vì các con trai của chủ các ngươi đang ở với các ngươi, và các ngươi có quyền điều động các xe chiến mã, kỵ binh, với một thành trì kiên cố, và vũ khí. 3 Vậy hãy chọn trong vòng các con trai của chủ các ngươi một người tài giỏi nhất, tôn người ấy lên ngôi vua thay cha hắn, rồi hãy ra mà chiến đấu cho nhà chủ các ngươi." 4 Nhưng khi nghe thế, họ đều vô cùng kinh hãi và nói: "Kìa, cả hai vua mà còn không chống cự nổi ông ấy thay, thì huống chi là chúng ta, làm sao chúng ta có thể cự lại được?" 5 Vậy quan tổng quản hoàng cung, quan tổng quản hoàng thành, cùng với các trưởng lão, và các quan đỡ đầu các hoàng tử, gởi sứ điệp đến Giê-hu rằng: "Chúng tôi là tôi tớ của ông. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông dạy bảo. Chúng tôi sẽ không lập ai làm vua cả. Xin ông cứ làm điều gì ông nghĩ là phải." 6 Vậy Giê-hu viết cho họ một thư thứ hai rằng: "Nếu quý ông ủng hộ tôi và bằng lòng vâng phục tôi thì hãy chem. đầu các con trai của chủ các ông, rồi mang đến gặp tôi tại Gít-rê-ên vào ngày mai cũng vào giờ nầy." Vả, bấy giờ bảy mươi con trai của nhà vua đang sống với những quan lớn trong hoàng thành, những vị quan ấy được giao cho trách nhiệm giáo dục các hoàng tử nầy. 7 Khi bức thư đó đến với họ, họ bắt các hoàng tử và đem giết hết, cả thảy là bảy mươi người, rồi để đầu các hoàng tử ấy trong các giỏ và gởi đến Gít-rê-ên. 8 Sứ giả đến báo với Giê-hu: "Họ đã mang đầu của các hoàng tử đến rồi." Ông bảo: "Hãy đem chất chúng thành hai đống ở hai bên cổng thành cho đến sáng mai." 9 Rồi sáng hôm sau, ông ra đứng trước cổng thành và nói với dân chúng: "Các người đều vô can. Chính tôi mới là kẻ âm mưu phản nghịch chủ tôi mà sát hại ông ấy. Nhưng ai đã giết những người nầy? 10 Vậy bây giờ khá biết rằng, tất cả những lời mà CHÚA đã phán về nhà A-háp thì không một lời nào của CHÚA bị rơi xuống đất, nhưng CHÚA làm ứng nghiệm mọi lời Ngài đã phán ra, qua Ê-li, tôi tớ Ngài." 11 Vậy Giê-hu giết tất cả những người còn lại trong nhà A-háp ở Gít-rê-ên, tất cả các quan đại thần, các bạn thiết của nhà vua, các thầy tế lễ của hoàng gia, cho đến khi không còn sót lại một ai. 12 Đoạn ông lên đường tiến về thành Sa-ma-ri. Dọc đường, tại Bết Ê-két thuộc khu Giữ Chiên, 13 Giê-hu gặp các bà con của vua A-cha-xia nước Giu-đa. Ông hỏi họ: "Quý vị là ai?" 14 Họ trả lời: "Chúng tôi là bà con của vua A-cha-xia. Chúng tôi xuống thăm các hoàng tử và các hoàng thúc." Ông bảo: "Hãy bắt sống chúng." Người ta liền bắt sống những người ấy, rồi đem giết họ bên hố nước ở Bết Ê-két, gồm cả thảy là bốn mươi hai người. Ông không để sót lại một người nào. 15 Khi rời khỏi đó, ông gặp Giê-hôna-đáp, con trai Rê-cáp, người ấy đang đến đón ông. Ông chào ông ấy và nói: "Lòng ông có chân thành với tôi như lòng tôi chân thành với ông không?" Giê-hô-na-đáp trả lời: "Có." Giê-hu lại nói: "Nếu ông một lòng với tôi thì hãy đưa tay ông ra." Giê-hô-Na-đáp bèn đưa tay ra cho Giê-hu. Giê-hu bắt tay Giê-hô-na-đáp và đỡ ông ta lên xe chiến mã của mình. 16 Ông nói: "Hãy đi với tôi và xem lòng nhiệt thành của tôi đối với CHÚA." Vậy Giê-hu đưa Giê-hô-na-đáp cùng đi một xe chiến mã với mình. 17 Khi ông đến Sa-ma-ri, ông giết tất cả những người thuộc về nhà A-háp tại Sa-ma-ri, cho đến khi ông diệt sạch nhà ấy, y như lời của CHÚA đã phán ra bởi Ê-li. 18 Đoạn Giê-hu triệu tập toàn dân lại và nói: "A-háp phụng thờ Ba-anh còn ít quá, Giê-hu sẽ phụng thờ Ba-anh nhiều hơn. 19 Vậy bây giờ hãy triệu tập cho ta tất cả những tiên tri của Ba-anh, tất cả người phục vụ Ba-anh, và tất cả thầy tế lễ của Ba-anh. Không ai được vắng mặt. Hễ ai vắng mặt thì sẽ không sống nữa." Nhưng Giê-hu chỉ lập mưu để tận diệt những kẻ thờ Ba-anh mà thôi. 20 Giê-hu truyền cho họ: "Hãy triệu tập một đại hội thật trọng thể để thờ phượng thần Ba-anh." Vậy người ta truyền rao tin đó. 21 Giê-hu sai người đi khắp nước Y-sơ-ra-ên loan báo, nên tất cả những kẻ thờ phượng Ba-anh tề tựu về đông đủ, không thiếu một ai. Họ vào trong đền thờ thần Ba-anh đông nghẹt từ đầu nầy đến đầu kia. 22 Giê-hu bảo người phụ trách lễ phục: "Hãy đem lễ phục ra phân phát cho mọi người đến thờ phượng thần Ba-anh." Vậy người ấy đem các lễ phục ra phân phát cho họ. 23 Rồi Giê-hu cùng với Giê-hô-Na-đáp, con trai Rê-cáp, đi vào đền thờ của Ba-anh; ông nói với họ: "Hãy lục soát kỹ xem, có tôi tớ nào của CHÚA ở đây không. Ở đây chỉ có những người thờ phượng thần Ba-anh mà thôi." 24 Xong rồi họ bắt đầu nghi lễ dâng các lễ vật và các của lễ thiêu. Vả, Giê-hu đã đặt tám mươi dũng sĩ nằm phục bên ngoài và dặn: "Nếu các ngươi để bất cứ người nào trong những người ta trao vào tay các ngươi chạy thoát thì sinh mạng của các ngươi sẽ đền bù cho sinh mạng của người đó." 25 Vừa khi Giê-hu dâng của lễ thiêu xong thì ông truyền lịnh cho các vệ sĩ và các quan tướng chỉ huy: "Hãy vào và giết hết chúng. Chớ để một ai chạy thoát." Vậy họ xông vào dùng gươm giết chúng. Các vệ sĩ và các quan tướng liệng thây chúng ra ngoài; rồi họ xông vào cung thánh của đền thờ Ba-anh. 26 Họ hạ trụ thờ trong đền Ba-anh xuống, lôi nó ra ngoài và đốt đi. 27 Xong rồi họ đập tượng Ba-anh, phá huỷ đền thờ của Ba-anh, và biến nó thành một nơi ú uế cho đến ngày nay. 28 Như vậy Giê-hu diệt trừ Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên. 29 Nhưng Giê-hu không dứt bỏ các tội của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội. Đó là sự thờ phượng các con bò vàng ở Bê-tên và Đan. 30 CHÚA phán với Giê-hu: "Bởi vì ngươi đã làm tốt điều Ta cho là chánh đáng, xử trị nhà A-háp hợp với lòng Ta, cho nên con cháu ngươi sẽ ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư." 31 Nhưng Giê-hu không hết lòng cẩn thận làm theo Kinh Luật của CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Ông không lìa bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am, là kẻ đã xui cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội. 32 Trong thuở ấy, CHÚA bắt đầu giảm bớt địa phận của Y-sơ-ra-ên. Ha-xa-ên đánh bại họ trên toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và chiếm lấy vùng 33 từ phía đông sông Giô-đanh trở đi, toàn lãnh thổ Ga-la-át, địa phận của chi tộc Gát, chi tộc Ru-bên, và chi tộc Ma-na-se; từ A-rô-e, tức từ bờ suối Ạt-nôn cho đến cả vùng Ga-la-át và Ba-san. 34 Tất cả các việc khác của Giê-hu, mọi việc vua làm, mọi quyền thế của vua há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 35 Vậy Giê-hu an giấc với các tổ phụ mình. Người ta chôn vua tại Sa-ma-ri. Con trai vua là Giô-a-cha lên ngôi kế vị. 36 Thời gian Giê-hu trị vì Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri là hai mươi tám năm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn