VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Các Vua | II Các Vua 8 | II Các Vua 9 | II Các Vua 10 | I Sử Ký

II Các Vua 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy tiên tri Ê-li-sê gọi một tiên tri đến và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm chai dầu nầy đi đến Ra-mốt Ga-la-át. 2 Khi đến nơi hãy tìm Giê-hu, con trai Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si. Hãy đi vào, mời người ấy rời khỏi các bạn đồng đội, đưa người ấy vào một phòng kín. 3 Rồi hãy lấy chai dầu ra, đổ trên đầu người ấy và nói: CHÚA phán như vầy: "Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên.’ Xong rồi hãy mở cửa và chạy trốn. Chớ có chậm trễ." 4 Vậy chàng thanh niên đó, một tiên tri trẻ, đi đến Ra-mốt Ga-la-át. 5 Chàng ấy đến nhằm lúc các tướng lãnh của quân đội đang hội nghị. Chàng ấy nói: "Thưa tướng quân, tôi có một sứ điệp cần phải báo riêng với ngài." Giê-hu hỏi: "Cho người nào trong chúng tôi?" "Cho ngài, thưa tướng quân." 6 Vậy Giê-hu đứng dậy, đi vào phòng trong. Chàng thanh niên đổ chai dầu trên đầu của ông và nói: "CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên con dân của CHÚA, tức là dân Y-sơ-ra-ên. 7 Ngươi sẽ đánh hạ nhà của chủ ngươi là A-háp. Ta sẽ báo trả cho Giê-sa-bên về máu của các tôi tớ Ta, là các tiên tri, vàmáu của tất cả các tôi tớ CHÚA. 8 Toàn thể nhà A-háp phải bị tuyệt diệt. Ta sẽ diệt khỏi nhà A-háp mọi người nam, bất kể là nô lệ hay tự do, trong Y-sơ-ra-ên. 9 Ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và giống như nhà của Bê-a-sa, con trai A-hi-gia. 10 Chó sẽ ăn thịt của Giê-sa-bên trong đồng Gít-rê-ên và không ai sẽ chon xác bà ấy." Nói xong chàng thanh niên ấy mở cửa và chạy trốn. 11 Khi Giê-hu trở lại với các tướng lãnh của chủ ông, họ hỏi ông: "Mọi sự đều bình an chứ? Tại sao tên khùng nầy lại đến gặp ông?" Ông đáp: "Anh em biết mà. Anh em biết mấy người ấy hay lải nhải thế nào mà." 12 Họ nói: "Ông nói dối rồi. Nào, hãy kể thật cho chúng tôi nghe đi." Vậy ông kể lại cho ho: "Người ấy nói với tôi rằng, CHÚA phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên." 13 Nghe thế mọi người liền vội vàng cởi áo choàng của mình, trải ra trên các bậc thang, nơi chân của Giê-hu. Đoạn họ thổi kèn và rao lên rằng: "Giê-hu làm vua!" 14 Ấy vậy, Giê-hu, con trai Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si, âm mưu làm phản Giô-ram. Lúc ấy Giô-ram với toàn thể Y-sơ-ra-ên đang phòng thủ chống lại vua Ha-xa-ên của A-ram tại Ra-mốt Ga-la-át. 15 Vua Giô-ram đã lui về Gítrê-ên để dưỡng thương, vì quân A-ram đã đả thương vua khi vua ra giao chiến với vua Ha-xa-ên của A-ram. Giê-hu nói: "Nếu anh em đã muốn như thế thì xin đừng để cho người nào thoát khỏi thành đi báo tin cho Gít-rê-ên." 16 Rồi Giê-hu cho thắng xe chiến mã của mình và đi đến Gít-rê-ên, là nơi Giô-ram đang nằm dưỡng bịnh. Lúc ấy vua A-cha-xia của Giu-đa xuống thăm Giô-ram cũng có mặt tại đó. 17 Tại Gít-rê-ên, lính gác nơi tháp canh trông thấy đạo quân của Giê-hu tiến đến bèn báo: "Tôi thấy một đạo quân đang tiến đến." Giô-ram bảo: "Hãy sai một kỵ binh ra đón họ và hỏi: "Mọi sự bình an chăng?’" 18 Vậy họ sai một kỵ binh phóng ngựa ra gặp Giê-hu và nói: "Vua hỏi như vầy: "Có bình an chăng?’" Giê-hu đáp: "Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra phía sau ta." Người lính gác nơi tháp canh lại báo: "Sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại." 19 Vua bèn sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói: "Vua hỏi như vầy: "Có bình an chăng?’" Giê-hu đáp: "Bình an hay không có can hệ gì đến ngươi? Hãy lui ra phía sau ta." 20 Người lính gác nơi tháp canh lại báo nữa: "Sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại. Trông cách dẫn xe thì giống như Giê-hu con của Nim-si, vì ông ấy dẫn xe chạy như điên." 21 Giô-ram bảo: "Hãy chuẩn bị xe cho ta." Họ chuẩn bị xe cho vua. Rồi vua Giô-ram của Y-sơ-ra-ên và vua A-cha-xia của Giu-đa ra đi, mỗi người đi xe của mình; họ cùng nhau ra đón Giê-hu. Họ gặp Giê-hu trong cánh đồng của Na-bốt, người Gít-rê-ên. 22 Khi Giô-ram thấy Giê-hu thì hỏi: "Hỡi Giê-hu, bình an chứ?" Ông đáp: "Bình an sao được khi sự thờ hình tượng của Giê-sa-bên, mẹ vua vẫn còn tiếp tục chứ?" 23 Giô-ram liền quay xe lại chạy trốn và la lên cho A-cha-xia hay rằng: "Phản loạn. A-cha-xia ơi!" 24 Giê-hu giương cung, lấy hết sức lực, bắn Giô-ram trúng giữa hai vai, xuyên thủng trái tim. Vua liền quỵ xuống trên xe chiến mã của mình. 25 Giê-hu bảo Bích-ca, sĩ quan tùy viên của mình: "Hãy lôi xác hắn ra, đem vất vào cánh đồng của Na-bốt, người Gítrê-ên. Ngươi còn nhớ không, khi ta và ngươi cỡi ngựa song song với nhau, đi sau lưng A-háp, cha hắn, thì có lời sấm ngôn của CHÚA nghịch lại hắn như vầy: 26 "Vì cớ máu của Na-bốt và máu của các con cái người mà Ta đã thấy hôm qua, CHÚA phán, Ta thề rằng Ta sẽ báo trả cho ngươi lại ngay trên cánh đồng nầy.’ Vậy bây giờ hãy lôi xác hắn ra và vứt hắn trên cánh đồng đó, y theo lời của CHÚA đã phán." 27 Khi A-cha-xia, vua của Giu-đa thấy vậy, vua liền chạy trốn về hướng Bết Ha-gan. Giê-hu đuổi theo và nói: "Hãy giết hắn luôn." Họ liền áp vào đánh vua trọng thương đang lúc vua ở trên xe chiến mã của mình, ngay tại khúc quẹo về hướng Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Vua chạy thoát được về đến Mê-ghi-đô thì chết ở đó. 28 Các tôi tớ của A-cha-xia để xác của vua trên một chiếc xe chiến mã rồi chở về thành Giê-ru-sa-lem. Họ chôn cất vua trong mồ với các tổ phụ của vua, trong thành Đa-vít. 29 A-cha-xia trị vì ở Giu-đa vào năm thứ mười một triều vua Giô-ram, con trai A-háp. 30 Khi Giê-hu vào trong thành Gítrê-ên, Giê-sa-bên nghe điều đó thì bà kẻ mắt và giồi tóc, rồi ra đứng nơi cửa sổ trông xuống. 31 Vừa khi Giê-hu vào cổng thành thì bà nói: "Hỡi Xim-ri, tên giết chủ, bình an chứ?" 32 Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói: "Ai trên đó theo ta? Ai?" Có hai ba thái giám nhìn xuống Giê-hu. 33 Ông bảo: "Hãy quăng nó xuống." Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa giẫm lên thây bà mà đi qua. 34 Giê-hu đi vào, ăn và uống. Xong rồi ông bảo: "Hãy đi lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua." 35 Nhưng khi họ đi lo chôn bà thì họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay của bà còn lại. 36 Khi họ trở vô báo cáo cho Giê-hu thì ông bảo: "Đây là lời của CHÚA, mà Ngài đã phán qua tôi tớ Ngài là Ê-li, người Thi-sê-be: Trong cánh đồng ở Gít-rê-ên, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên. 37 Thây của Giê-sa-bên sẽ như phân trên cánh đồng Gít-rê-ên; đến nỗi không ai có thể nói: "Đây là Giê-sa-bên."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn