VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 111 | Thánh Thi 112 | Thánh Thi 113 | Châm Ngôn

Thánh Thi 112

112 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ CHÚA; Rất thích làm theo các điều răn của Ngài. 2 Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. 3 Của cải và giàu có ở trong nhà người; Phước công chính của người sẽ còn mãi mãi. 4 Ánh sáng chiếu vào nơi tối tăm cho người ngay thẳng, Tức là người ban ân huệ, có lòng thương xót và công chính. 5 Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn, Là người điều hành công việc mình một cách công bình. 6 Vì người công chính sẽ chẳng bao giờ bị lay chuyển, Người sẽ được ghi nhớ đến muôn đời. 7 Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ; Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA. 8 Người vững tâm, không sợ hãi; Cho đến khi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù. 9 Người bố thí rộng rãi cho người nghèo khó; Sự công chính của người sẽ còn mãi mãi; Uy lực người sẽ được nâng cao trong vinh hiển. 10 Kẻ ác sẽ thấy và tức giận; Nghiến răng và chết mất. Tham vọng của những kẻ ác sẽ tiêu tan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn