VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 146 | Thánh Thi 147 | Thánh Thi 148 | Châm Ngôn

Thánh Thi 147

147 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Thật là tốt đẹp khi ca tụng Đức Chúa Trời chúng ta; Thật là thích thú và hợp lý khi ca ngợi Ngài. 2 CHÚA xây dựng Giê-ru-sa-lem; Ngài tập họp lại những kẻ tha hương lưu lạc của Y-sơ-ra-ên. 3 Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, Băng bó những vết thương của họ. 4 Ngài định số lượng các tinh tú, Đặt tên cho tất cả các ngôi sao. 5 Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. 6 CHÚA nâng đỡ những kẻ khốn cùng, Nhưng đánh đổ những kẻ ác xuống đất. 7 Hãy ca hát cảm tạ CHÚA, Hãy gẩy đàn hạc và ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. 8 Ngài che phủ các tầng trời bằng mây, Cung cấp mưa trên đất Và làm cỏ mọc trên các đồi; 9 Ngài ban thực phẩm cho thú vật, Ngay cả cho các chim quạ con khi chúng kêu la. 10 Chúa không vui vì sức mạnh của ngựa, Cũng không thích vì đôi chân mạnh của một người; 11 Nhưng CHÚA vui lòng về người kính sợ Ngài, Là người trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. 12 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng CHÚA; Hỡi Si-ôn, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời ngươi. 13 Vì Ngài làm cho then cổng ngươi vững chắc; Chúc phước cho con cái ở giữa ngươi. 14 Ngài cho biên giới ngươi được bình an; Đổ đầy cho ngươi thóc lúa tốt nhất. 15 Ngài truyền lệnh ra trên đất; Lệnh Ngài được thi hành tức khắc. 16 Ngài cho tuyết phủ như tấm lông chiên; Ngài rải sương mai như tro bụi. 17 Ngài đổ băng gía xuống như đá sỏi; Ai có thể chịu nổi cơn giá lạnh của Ngài? 18 Ngài truyền lệnh tuyết liền tan ra; Ngài làm gió thổi, nước bèn chảy. 19 Ngài truyền lời Ngài cho Gia-cốp, Các qui luật và phán quyết cho Y-sơ-ra-ên. 20 Ngài không làm như vậy với một nước nào khác; Chúng không hề biết các phán quyết của Ngài. Ha-lê-lu-gia!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn