VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 80 | Thánh Thi 81 | Thánh Thi 82 | Châm Ngôn

Thánh Thi 81

81 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời, là sức lực chúng ta; Hãy reo hò vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 2 Hãy bắt đầu âm nhạc, hãy đánh trống cơm, Hãy khảy đàn hạc du dương hòa cùng đàn lia. 3 Hãy thổi tù và vào ngày trăng mới Và ngày trăng tròn để báo hiệu các ngày lễ của chúng ta. 4 Vì ấy là một qui luật cho Y-sơ-ra-ên, Luật của Đức Chúa Trời của Gia-cốp; 5 Một sắc luật Ngài lập với Giô-sép Khi Ngài đi ra đánh nước Ai-cập; Nơi mà tiếng nói tôi nghe nhưng không hiểu. 6 Ta đã cất đi gánh nặng khỏi vai ngươi Và tay ngươi khỏi xách giỏ. 7 Khi gian truân, ngươi cầu khẩn và Ta giải cứu ngươi; Ta đã đáp lời ngươi từ nơi bí ẩn của sấm sét; Ta đã thử ngươi nơi mạch nước Mê-ri-ba. Sê-la 8 Hỡi dân Ta, hãy lắng tai nghe lời Ta khuyên; Hỡi Y-sơ-ra-ên, ước gì ngươi lắng tai nghe Ta. 9 Chớ có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi, Cũng không được thờ lạy một thần ngoại quốc nào. 10 Chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi; Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập. Hãy há to miệng ra, Ta sẽ đút đầy. 11 Nhưng dân Ta không nghe lời Ta; Y-sơ-ra-ên không muốn vâng phục Ta. 12 Nên Ta để chúng nó đi theo tấm lòng ương ngạnh của chúng nó; Theo mưu ý riêng của mình. 13 Ước gì dân Ta nghe Ta; Ước gì Y-sơ-ra-ên đi theo đường lối Ta; 14 Thì Ta sẽ sớm chinh phục kẻ thù của chúng Và đưa tay chống lại địch thủ của chúng nó. 15 Những kẻ ghét CHÚA sẽ phải qui phục Ngàim Chúng sẽ phải qui phục Ngài đời đời. 16 Nhưng Ngài sẽ lấy lúa mì tốt nhất để nuôi Y-sơ-ra-ên Và lấy mật từ đá làm chúng thỏa dạ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn