VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 81 | Thánh Thi 82 | Thánh Thi 83 | Châm Ngôn

Thánh Thi 82

82 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài; Ngài phán xét giữa các thần. 2 Các ngươi sẽ xét xử bất công Và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la 3 Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi; Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó. 4 Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ; Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. 5 Các ngươi không biết cũng không hiểu; Các ngươi đi lại trong tối tăm; Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo. 6 Ta bảo: "Các ngươi là thần; Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao; 7 Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm, Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị." 8 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian Vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn