VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 81 | Thánh Thi 82 | Thánh Thi 83 | Châm Ngôn

Thánh Thi 82

82 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài; Ngài phán xét giữa các thần. 2 Các ngươi sẽ xét xử bất công Và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la 3 Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi; Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó. 4 Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ; Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. 5 Các ngươi không biết cũng không hiểu; Các ngươi đi lại trong tối tăm; Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo. 6 Ta bảo: "Các ngươi là thần; Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao; 7 Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm, Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị." 8 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian Vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn