VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 30 | I-sa 31 | I-sa 32 | Giê-rê-mi

I-sa 31

31 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khốn cho những kẻ đi xuống Ai-cập để cầu cứu; Nhờ những ngựa, Cậy các xe vì chúng nó đông; Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnh Nhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Và không tìm kiếm CHÚA. 2 Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai hoạ, Đấng không thay đổi lời. Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ác Và chống lại những kẻ giúp bọn làm ác. 3 Những người Ai-cập chỉ là người, không phải Đức Chúa Trời, Ngựa của họ chỉ là xác thịt, không phải thần linh. Nhưng CHÚA sẽ giương tay ra Thì kẻ giúp đỡ sẽ vấp, Kẻ được giúp sẽ ngã, Và cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt. 4 Vì CHÚA đã phán với ta như vầy: "Như sư tử gầm thét Hoặc như sư tử tơ vồ mồi, Dù một đám người chăn chiên Họp lại chống nó Thì nó cũng không sợ vì tiếng la hét Hay chạy trốn vì tiếng động của họ. Cũng vậy, CHÚA Vạn Quân sẽ xuống Để chiến đấu trên núi Si-ôn và các đồi. 5 Như chim bay lượn thể nào CHÚA Vạn Quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy. Ngài bảo vệ và giải cứu, Ngài vượt qua và cứu vớt nó." 6 Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà các ngươi đã phản loạn rất nhiều. 7 Vì vào ngày ấy, mọi người sẽ ném bỏ các hình tượng bằng bạc, bằng vàng mà tay ngươi đã làm ra trong tội lỗi. 8 "Bấy giờ A-si-ri sẽ sụp đổ vì gươm, không phải do loài người. Gươm, không phải người ta, sẽ ăn nuốt nó. Chúng nó sẽ chạy trốn trước lưỡi gươm Và thanh niên của họ sẽ bị làm lao động cưỡng bách. 9 Thành đá của nó sụp đổ vì sợ hãi, Các hoàng tử của nó bỏ chạy khi thấy cờ hiệu." CHÚA, Đấng có lửa tại Si-ôn Và là lửa tại Giê-ru-sa-lem phán như vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn