VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 6 | I-sa 7 | I-sa 8 | Giê-rê-mi

I-sa 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào thời A-cha, con Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa; vua nước Sy-ri là Rê-xin và Phê-ca, con Rêma-lia, vua nước Y-sơ-ra-ên, tiến lên đánh thành Giê-ru-sa-lem nhưng không chiếm được. 2 Nhà Đa-vít được bảo rằng: "Sy-ri liên kết với Ép-ra-im." Bấy giờ lòng A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. 3 CHÚA phán cùng I-sa rằng: "Ngươi và con trai ngươi, Sê-a Gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống Ao Thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ dệt. 4 Hãy nói với người: "Hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận dữ của Rê-xin, Sy-ri và con trai Rêma-lia. 5 Vì Sy-ri, Ép-ra-im và con trai Rê-ma-lia đồng mưu hại ngươi.’" Chúng nói: 6 "Chúng ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta và lập con trai Ta-bê-ên lên làm vua tại đó." 7 Vì thế, CHÚA phán: ""Điều đó sẽ không thành; Nó sẽ không xảy ra. 8 Vì đầu của Sy-ri là Đa-mách, Đầu của Đa-mách là Rê-xin. Trong vòng sáu mươi lăm năm Ép-ra-im sẽ tiêu tan, không còn là một dân nữa. 9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri, Đầu của Sa-ma-ri là con trai Rê-ma-lia. Nếu các ngươi không vững tin, Các ngươi sẽ không đứng vững được.’" 10 CHÚA lại phán cùng A-cha: 11 "Hãy xin CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi một-dấu hiệu, hoặc sâu tận địa ngục hay cao tận thiên đàng." 12 A-cha nói: "Tôi sẽ không xin cũng không thử CHÚA." 13 I-sa đáp: "Hỡi nhà Đa-vít, hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa? 14 Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên. 15 Nó sẽ ăn sữa đông và mật. Khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. 16 Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà người sợ sẽ bị bỏ hoang. 17 CHÚA sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà tổ tiên các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ép-ra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến." 18 Vào ngày ấy, CHÚA sẽ huýt sáo gọi ruồi từ các nguồn suối Ai-cập, và gọi ong từ đất A-si-ri. 19 Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu trong các hẻm núi sâu, nơi các hốc đá, trên các bụi gai và ao nước. 20 Vào ngày ấy Chúa sẽ dùng dao cạo thuê từ bên kia sông tức là Vua A-si-ri để cạo đầu, cạo lông chân à cũng cạo sạch râu ngươi luôn. 21 Vào ngày ấy một người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con cừu. 22 Người ta sẽ ăn sữa đông vì chúng cung cấp sữa dư dật. Vì tất cả những người còn sót lại trong nước sẽ ăn sữa đông và mật. 23 Vào ngày ấy, tất cả những nơi vốn có cả ngàn cây nho trị giá cả ngàn nén bạc sẽ mọc toàn cây gai và bụi gai. 24 Người ta sẽ mang cung tên theo khi đến đó vì cả xứ đều đầy cây gai và bụi gai. 25 Người ta sẽ không đến tất cả các đồi vốn được cày cuốc vì sợ gai góc và bụi gai, nhưng sẽ thả bò và cho cừu giẫm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn