VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 8 | I-sa 9 | I-sa 10 | Giê-rê-mi

I-sa 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 (8-23) Nhưng sẽ không có ảm đạm cho những người đã buồn rầu. Trong quá khứ Ngài đã làm cho vùng đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li bị sỉ nhục. Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm vinh quang con đường bờ biển, vùng bên kia sông Giô-đanh, tức là Ga-li-lê của các nước ngoại bang. 2 ( 9-1) Dân đi trong bóng tối Đã thấy ánh sáng lớn; Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ Trong vùng đất tối tăm. 3 ( 9-2) Ngài làm cho nước này gia tăng bội phần, Ban cho họ sự vui mừng, Là niềm vui trước mặt Ngài; Họ vui mừng như trong ngày mùa gặt, Như niềm vui của người Phân chia chiến lợi phẩm. 4 ( 9-3) Vì như trong thời Ma-đi-an, Ngài đã bẻ Ách gánh nặng, Bẻ gãy đòn trên vai, Và roi của kẻ áp bức họ. 5 ( 9-4) Vì tất cả giày dép đã dùng trong chiến trận, Áo giáp đã vấy máu Đều sẽ bị thiêu hủy Như nhiên liệu đốt cháy. 6 ( 9-5) Vì một con trẻ đã ra đời cho chúng ta, Chúng ta đã được ban cho một con trai. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Tên Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An. 7 ( 9-6) Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng, Nền hoà bình của Ngài sẽ vô tận Trên ngôi Đa-vít Và cho vương quốc mình. Ngài sẽ thiết lập và giữ gìn nó Trong công bình và công chính Từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của CHÚA Vạn Quân Sẽ làm điều này. 8 ( 9-7) Chúa truyền một lời nghịch cùng Gia-cốp, Nó giáng xuống Y-sơ-ra-ên. 9 ( 9-8) Toàn dân sẽ biết điều đó, Tức là Ép-ra-im và cư dân Sa-ma-ri Với lòng kiêu căng, Trịch thượng nói rằng: 10 ( 9-9) "Gạch đã đổ Nhưng chúng ta sẽ xây lại bằng đá khối, Cây sung đã bị đốn ngã Nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây tùng." 11 ( 9-10) Nhưng CHÚA dấy lên kẻ đối nghịch của Rê-xin chống lại chúng Và khích động kẻ thù họ lên. 12 ( 9-11) Dân Sy-ri phía trước và dân Phi-li-tin phía sau Sẽ há miệng lớn nuốt Y-sơ-ra-ên. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. 13 ( 9-12) Nhưng dân chúng không quay trở lại cùng Đấng đã đánh mình, Cũng không tìm kiếm CHÚA Vạn Quân. 14 ( 9-13) Nên, trong một ngày CHÚA sẽ cắt đứt Y-sơ-ra-ên, cả đầu và đuôi, Cả cành dương lẫn cây sậy. 15 ( 9-14) Đầu là các trưởng lão và bậc tôn trọng Và đuôi là tiên tri dạy điều dối trá. 16 ( 9-15) Những người lãnh đạo dân này đã lạc lối, Còn những người được hướng dẫn thì bị đánh lừa 17 ( 9-16) Cho nên Chúa sẽ không đẹp lòng giới trai trẻ, Cũng không thương xót trẻ mồ côi và người goá bụa của họ Vì tất cả đều vô đạo và gian ác, Mọi môi miệng đều nói điều ngu dại. Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên. 18 ( 9-17) Vì gian ác cháy như lửa, Thiêu nuốt cỏ gai lẫn bụi gai; Đốt cây cối rậm rạp trong rừng, Cuồn cuộn bốc lên thành trụ khói. 19 ( 9-18) Vì cơn giận của CHÚA Vạn Quân, Đất bị thiêu đốt Và dân chúng sẽ như nhiên liệu đốt cháy Không ai thương tiếc anh em mình. 20 ( 9-19) Chúng cướp giựt bên phải Nhưng vẫn đói, Chúng ăn nuốt bên trái Nhưng không no, Mỗi người ăn thịt người thân mình. 21 ( 9-20) Ma-na-se nghịch Ép-ra-im, Ép-ra-im nghịch Ma-na-se; Rồi họ cùng nhau chống lại Giu-đa. Dù vậy, cơn giận của Ngài vẫn không nguôi, Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn