VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 20 | Giê-rê-mi 21 | Giê-rê-mi 22 | Ai Ca

Giê-rê-mi 21

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA có phán với Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Phát-hua, con trai Manh-ki-gia, và thầy tế lễ Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, đến nhờ Giê-rê-mi: 2 "Xin ông cầu hỏi ý CHÚA giúp chúng tôi vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đang hãm đánh chúng ta. Biết đâu CHÚA sẽ vì chúng ta làm một phép mầu như Ngài đã từng làm và khiến Nê-bu-cát-nết-sa rút quân đi." 3 Giê-rê-mi đáp: "Xin các ông tâu lại với nhà vua: 4 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Này, Ta sẽ đảo ngược binh khí các ngươi cầm trong tay để đánh đuổi vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi ngoài tường thành, và Ta sẽ thâu chúng lại, chất thành đống ngay giữa thành này. 5 Chính Ta sẽ chiến đấu chống lại các ngươi với bàn tay mở rộng và cánh tay mạnh mẽ, trong cơn giận lôi đình và phẫn nộ mãnh liệt. 6 Ta sẽ giết hại dân cư thành này, người và cả thú vật đều sẽ chết về bệnh dịch kinh khiếp.’" 7 CHÚA phán: "Sau đó, Ta sẽ phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các triều thần, và dân chúng, những người còn sống sót trong thành này, chưa chết vì bệnh dịch, gươm dao, hoặc đói kém, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, vào tay kẻ địch, vào tay những người tìm hại mạng sống chúng. Vua sẽ dùng gươm giết chúng, không tiếc nuối, không nương tay, cũng không thương xót." 8 "Con hãy nói với dân này: CHÚA phán như vầy: "Này, Ta đặt trước mặt các ngươi con đường dẫn đến sự sống, và con đường dẫn đến sự chết. 9 Ai ở lại trong thành này sẽ chết vì gươm đao, đói kém, hoặc bệnh dịch. Nhưng ai ra khỏi thành, đầu hàng quân Canh-đê đang vây hãm các ngươi, sẽ sống. Người ấy ít ra cũng thoát thân được.’" 10 CHÚA phán: "Ta đã quyết tâm giáng họa thay vì ban phúc lành xuống thành này. Thành sẽ bị nộp vào tay vua Ba-by-lôn, và vua sẽ phóng hỏa đốt thành." 11 Con hãy nói với hoàng triều Giu-đa: "Hãy lắng nghe lời của CHÚA!" 12 CHÚA phán như vầy: "Hỡi nhà Đa-vít! Sáng ngày hãy phân xử công minh, Giải thoát người bị bóc lột Khỏi tay kẻ hà hiếp, Kẻo cơn giận Ta bừng lên như lửa, thiêu cháy Mà không ai dập tắt nổi, Vì điều ác các ngươi đã làm." 13 CHÚA phán: "Này, Ta chống lại ngươi, Thành ngự chễm chệ trên cao, nhìn xuống thung lũng, Hòn đá giữa vùng cao nguyên! Dân ngươi nói: "Ai có thể xuống đây đánh chúng ta? Ai có thể tiến vào nơi trú ẩn của chúng ta?’" 14 CHÚA phán: "Ta sẽ trừng phạt các ngươi tùy theo kết quả việc làm các ngươi. Ta sẽ phóng hỏa đốt cung điện ngươi, Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật chung quanh."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn