VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 21 | Giê-rê-mi 22 | Giê-rê-mi 23 | Ai Ca

Giê-rê-mi 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán như vầy: "Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa, và tại đó công bố lời này. 2 Con hãy nói: "Tâu vua Giu-đa ngự trên ngai Đa-vít, xin vua cùng các triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng này lắng nghe lời của CHÚA.’ 3 CHÚA phán như vầy: "Hãy thi hành công bình chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ hiếp đáp. Đừng bóc lột, cũng đừng hành hung ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. 4 Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, ngự long giá hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này. 5 CHÚA phán: Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, Ta chỉ chính mình Ta thề rằng cung điện này sẽ điêu tàn.’" 6 Vì CHÚA phán như vầy về cung điện vua Giu-đa: "Dù Ta coi ngươi, cây cối sum sê như Ga-la-át, Hùng vĩ như đỉnh núi Li-ban, Ta thề quyết sẽ biến ngươi thành sa mạc, Thành phố không người ở. 7 Ta sẽ sai đạo quân hủy diệt Cầm binh khí đánh chiếm ngươi, Chúng sẽ đốn những cây tùng chọn lọc của ngươi, Quăng vào lửa. 8 Dân của các nước sẽ đi ngang qua thành này, và hỏi nhau: "Tại sao CHÚA lại khiến thành vĩ đại này ra nông nỗi này?’ 9 Người ta sẽ đáp: "Vì chúng nó bội giao ước với CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, đi thờ lạy và phụng sự các thần khác.’" 10 Đừng khóc người quá cố, đừng than tiếc người đã mất! Thà hãy khóc người phải ra đi, Vì người sẽ không bao giờ trở về, Nhìn lại quê hương xứ sở. 11 Vì CHÚA phán thế này về Sa-lum đã lên ngai nối ngôi cha mình là Giô-si-a, vua Giu-đa, và đã ra đi khỏi nơi này: "Người sẽ không trở về đây nữa, 12 nhưng sẽ chết tại chốn lưu đày, và sẽ không nhìn lại đất này nữa." 13 Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền tảng phi nghĩa, Dựng lầu gác với phương tiện bất công, Bắt đồng loại phục dịch không công, Không trả thù lao cho họ! 14 Khốn cho kẻ tự hào: "Ta sẽ xây cho ta cung điện nguy nga, Lầu gác khoảng khoát." Rồi nó trổ cửa sổ, Lát ván tùng, Sơn mầu đỏ rực. 15 Có phải ngươi là vua vì ngươi đua tranh Để có nhiều gỗ tùng sao? Không lẽ cha ngươi không ăn uống sao? Người làm điều công bình chính trực, Và bấy giờ được hưng thịnh mọi bề. 16 CHÚA phán: Người xét lẽ phải cho người nghèo khổ khốn cùng, Và bấy giờ đất nước hưng thịnh. Có phải làm như vậy là biết Ta không? 17 Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi Chỉ chăm lo trục lợi, Làm đổ máu vô tội, Bóc lột và hiếp đáp. 18 Vì thế, CHÚA phán như vầy về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa: Sẽ không ai than khóc nó: "Than ôi, anh tôi! Than ôi, chị tôi!" Sẽ không ai than khóc nó: "Than ôi, chúa tôi! Than ôi, vua tôi!" 19 Người ta sẽ chôn nó như chôn con lừa, Kéo lết và quăng xa Bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem. 20 Hãy lên núi Li-ban mà kêu la, Hãy cất tiếng khóc than trên đồi Ba-san, Hãy khóc gào từ rặng núi A-ba-rim, Vì mọi tình nhân của ngươi đều bị đánh tan tành. 21 Ta đã phán dạy ngươi trong khi ngươi phè phỡn, Ngươi nói: "Tôi không muốn nghe." Đó là lối sống của ngươi từ thuở thiếu thời, Ngươi vẫn không vâng lời Ta. 22 Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi, Các tình nhân ngươi sẽ bị đi đày; Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã Vì mọi việc gian ác của ngươi. 23 Ngươi ngự chễm chệ trên núi Li-ban, An ninh trong tổ ấm giữa rừng cây tùng, Ôi! Ngươi sẽ rên rỉ biết bao khi cơn đau ập đến, Quặn thắt như sản phụ chuyển bụng. 24 CHÚA phán: "Thật như Ta hằng sống, dù Cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là chiếc nhẫn làm ấn trên tay hữu Ta, thật vậy, Ta cũng sẽ lột ngươi ra. 25 Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ ngươi kinh sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay quân Canh-đê. 26 Ta sẽ ném ngươi và mẹ ngươi đã sinh ngươi vào một nước khác, không phải là nơi sinh quán của hai ngươi, và hai ngươi sẽ chết tại đó. 27 Các ngươi không bao giờ được trở về xứ mà các ngươi ao ước trở về. 28 Cô-nia này, ngươi có phải là một bình đất bị khinh dể, Một bình không ai ưa thích? Vì sao ngươi và dòng dõi ngươi bị ném bỏ, Quăng xa vào một nước họ chưa từng biết? 29 Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước! Hãy lắng nghe lời CHÚA!" 30 CHÚA phán như vầy: "Hãy ghi người này như là người tuyệt tự, Không thành đạt trong đời, Vì dòng dõi người không ai được nối ngôi Đa-vít, Cai trị Giu-đa nữa."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn