VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 46 | Giê-rê-mi 47 | Giê-rê-mi 48 | Ai Ca

Giê-rê-mi 47

47 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán với tiên tri Giê-rêmi về dân Phi-li-tin trước khi Pha-ra-ôn tiến đánh Ga-xa. 2 CHÚA phán như vầy: "Kìa, nước dâng lên từ phương Bắc, Biến thành dòng sông tuôn tràn, Tràn ngập đất nước và sản vật của đất, Các thành phố và dân cư trong thành. Dân chúng sẽ kêu gào, Mọi dân cư trong nước đều than khóc. 3 Nghe tiếng vó ngựa chiến đập thình thịch, Xe ngựa chạy ào ào, Bánh xe lăn rầm rầm, Cha mẹ kinh hoàng bủn rủn tay chân, Không quay lại giúp đỡ con cái. 4 Vì đã đến ngày Hủy diệt hết thảy dân Phi-li-tin, Diệt trừ mọi người sống sót Có thể cứu giúp được từ thành Ty-rơ và Si-đôn. CHÚA sẽ hủy diệt dân Phi-li-tin, Dân sót lại từ đảo Cáp-tô. 5 Dân Ga-xa cạo đầu chịu tang, Dân Ách-ca-lôn nín lặng. Hỡi dân sót lại vùng đồng bằng, Các ngươi tự rạch cắt mình cho đến khi nào? 6 Ôi, gươm của CHÚA, Ngươi không chịu nghỉ yên cho đến bao giờ? Hãy rút về trong vỏ, Nằm yên, không động đậy! 7 Làm thế nào nó nghỉ yên được, Khi CHÚA đã truyền dặn nó, Khi Ngài đã giao cho nó nhiệm vụ Hình phạt Ách-ca-lôn và miền duyên hải?"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn