VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 10 | Ê-xê-chi-ên 11 | Ê-xê-chi-ên 12 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thần cất tôi lên, đem tôi đến cổng phía đông đền CHÚA, là cổng hướng về phía đông. Kìa, tại lối vào cổng có hai mươi lăm người; giữa vòng họ tôi thấy Gia-a-xa-nia, con trai A-xua và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia; họ là những người lãnh đạo trong dân. 2 Ngài phán cùng tôi: "Hỡi con người, đây là những người lập kế hoạch tội lỗi và âm mưu gian ác trong thành này. 3 Chúng nói: "Đâu có phải gần đến lúc xây nhà. Thành là cái nồi, chúng ta là thịt.’ 4 Cho nên, hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy phán tiên tri nghịch cùng chúng nó." 5 Thần của CHÚA giáng xuống trên tôi, Ngài bảo tôi: CHÚA phán như vầy: "Đây là điều các ngươi nghĩ, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên. Ta biết những điều trong tâm trí ngươi. 6 Ngươi đã giết nhiều người trong thành này, đường phố đầy xác chết. 7 Cho nên, CHÚA phán như vầy: Những người chết mà ngươi đã chất đống trong thành sẽ là thịt và thành là nồi, nhưng các ngươi sẽ bị đem ra khỏi thành. 8 Các ngươi sợ gươm giáo, nhưng ta sẽ đem gươm giáo nghịch các ngươi. CHÚA tuyên bố như vậy. 9 Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành, trao vào tay những kẻ ngoại quốc và trừng phạt các ngươi. 10 Các ngươi sẽ bị giết bằng gươm, ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên và các ngươi sẽ biết ta là CHÚA. 11 Thành này không phải là cái nồi cho các ngươi; các ngươi không phải là thịt trong đó. Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. Các quy luật ta các ngươi không làm theo, các sắc lệnh của ta các ngươi không thi hành nhưng các ngươi thi hành những sắc lệnh của các nước chung quanh". 13 Đang khi tôi phán tiên tri, Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia chết. Tôi quì gối sấp mặt kêu lớn tiếng: "Ôi CHÚA, Ngài sẽ tuyệt diệt dân sống sót của Y-sơ-ra-ên sao?" 14 Bấy giờ lời của CHÚA đến cùng tôi; 15 "Hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã bảo với anh em ngươi, chính anh em ngươi, tức là bà con ngươi, cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: "Họ ở xa cách CHÚA, đất này đã được ban cho chúng ta sở hữu.’ 16 Cho nên hãy nói với chúng: "CHÚA phán như vầy: Dù ta đem chúng nó đi xa tận các nước, dù ta làm chúng nó lưu lạc nơi các quốc gia; nhưng ta vẫn một phần nào là nơi thánh cho chúng tại những nước mà chúng đi đến.’ 17 Cho nên CHÚA phán như vầy: "Ta sẽ thâu các ngươi lại từ các dân, ta sẽ tập họp các ngươi từ các nước mà các ngươi bị lưu lạc đến, ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi.’ 18 Chúng nó sẽ trở về đất ấy và trừ khử hết các vật đáng ghét, mọi vật ghê tởm khỏi đó. 19 Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng; ta sẽ ban cho chúng nó một tinh thần mới; ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi thân thể chúng nó và ban cho chúng nó tấm lòng bằng thịt. 20 Để chúng làm theo các quy luật của ta, giữ các sắc lệnh của ta và thi hành. Bấy giờ chúng sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng nó. 21 Còn những kẻ lòng dạ đi theo những đồ đáng ghét, ghê tởm; ta sẽ báo trả điều chúng làm lên đầu chúng nó. CHÚA tuyên bố như vậy." 22 Bấy giờ các chê-ru-bim cất cánh lên cùng các bánh xe bên cạnh chúng; vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở phía trên chúng. 23 Vinh quang của CHÚA cất lên từ giữa thành và dừng lại ở trên núi phía đông thành phố. 24 Thần cất tôi lên, và trong khải tượng, thần của Đức Chúa Trời, đem tôi đến với những người bị lưu đày ở Canh-đê. Bấy giờ khải tượng tôi thấy cất lên và biến mất. 25 Tôi nói cho những người bị lưu đày mọi việc CHÚA đã cho tôi thấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn