VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 11 | Ê-xê-chi-ên 12 | Ê-xê-chi-ên 13 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 12

12 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng ta: 2 "Hỡi con người, ngươi đang cư ngụ ở giữa một nhà phản nghịch, chúng có mắt để nhìn nhưng không thấy, chúng có tai để nghe nhưng không nghe vì chúng nó là nhà phản nghịch. 3 Hỡi con người, chính ngươi hãy chuẩn bị hành trang lưu đày rồi ra đi giữa ban ngày trước mắt chúng; hãy đi lưu đày từ chỗ ngươi đến một chỗ khác trước mắt chúng; may ra chúng sẽ thấy, vì chúng nó là nhà phản nghịch. 4 Hãy đem hành trang của ngươi ra như hành trang lưu đày vào ban ngày cho chúng thấy; ban đêm ngươi hãy ra đi như những kẻ đi lưu đày cho chúng thấy. 5 Ngươi hãy đục tường trước mắt chúng nó và đem hành trang ngươi chui qua tường. 6 Trước mắt chúng nó ngươi hãy vác hành trang trên vai, đi ra trong đêm tối. Hãy che mặt ngươi lại để không thấy đất nước này vì ta làm cho ngươi thành dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên." 7 Tôi làm y như điều Ngài đã truyền. Ban ngày tôi đem hành trang lưu đày ra; ban đêm tôi đục tường bằng tay; trước mắt chúng nó, tôi vác hành trang lưu đày trên vai và đi ra trong đêm tối. 8 Buổi sáng, có lời CHÚA phán cùng tôi: 9 "Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên, nhà phản nghịch có hỏi ngươi rằng: "Ông làm gì vậy?’ 10 Hãy nói với chúng: "CHÚA đã phán như vầy: Sấm ngôn này chỉ về hoàng tử ở Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên trong ấy.’ 11 Hãy nói: "Tôi là dấu hiệu cho các người,’ tôi đã làm gì thì chúng nó sẽ bị như vậy; chúng nó sẽ đi lưu đày, sẽ bị bắt làm tù binh. 12 Hoàng tử giữa vòng chúng nó sẽ vác hành trang trên vai, ra đi trong đêm tối; chúng nó sẽ đục tường để chui qua; người sẽ che mặt vì mắt người sẽ không thấy đất nước này. 13 Ta sẽ giăng lưới trên người và người sẽ bị sa vào bẫy của ta. Ta sẽ đem người qua Ba-by-lôn, đất của người Canh-đê nhưng người sẽ không thấy xứ ấy và chết ở đó. 14 Ta sẽ làm cho quân đội người cùng những kẻ phục vụ quanh người tản lạc khắp nơi; ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng nó. 15 Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, ta đã đuổi chúng nó ra các nước và làm chúng nó tản lạc khắp các quốc gia. 16 Nhưng ta sẽ chừa lại một số ít người trong vòng chúng nó, cho thoát khỏi gươm đao, đói kém và dịch lệ để chúng thuật lại những điều ghê tởm của chúng giữa các nước mà chúng sẽ đến và chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA." 17 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 18 "Hỡi con người, hãy ăn bánh trong sự kinh khủng và uống nước trong sự run rẩy sợ hãi. 19 Hãy nói với dân cư trong xứ, CHÚA phán như vầy về dân cư Giê-ru-sa-lem trong nước Y-sơ-ra-ên: "Chúng nó sẽ ăn bánh trong sợ hãi, uống nước trong kinh hoàng vì sự cường bạo của cả dân cư ở đó, đất nước chúng nó sẽ bị tước đoạt mọi sự. 20 Các thành có dân cư sẽ bị hủy diệt và đất nước sẽ trở nên hoang phế, rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’" 21 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 22 "Hỡi con người, câu châm ngôn giữa vòng người Y-sơ-ra-ên rằng: "Ngày tháng trôi qua và mọi khải tượng đều không ứng nghiệm’ nghĩa là gì? 23 Vậy nên, hãy bảo chúng nó, CHÚA phán như vầy: "Ta sẽ hủy bỏ câu châm ngôn này; người ta sẽ không dùng nó nữa giữa vòng Y-sơ-ra-ên,’ Nhưng hãy bảo chúng nó: "Các ngày đã gần, mọi khải tượng đều sẽ ứng nghiệm. 24 Vì sẽ không còn một khải tượng giả dối hay bói toán xu nịnh nào nữa trong nhà Y-sơ-ra-ên. 25 Vì chính ta là CHÚA, sẽ phán lời của ta và nó sẽ ứng nghiệm không trì hoãn nữa. Hỡi nhà phản loạn, ngay trong các ngày của các ngươi ta sẽ phán lời của ta và nó sẽ ứng nghiệm. CHÚA tuyên bố như vậy.’" 26 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 27 "Hỡi con người, kìa, nhà Y-sơ-ra-ên nói rằng: "Khải tượng mà người thấy là cho nhiều ngày về sau; người nói tiên tri về tương lai lâu dài.’ 28 Cho nên hãy nói với chúng nó: "CHÚA phán như vầy: Mọi lời ta phán sẽ không còn trì hoãn nữa nhưng sẽ ứng nghiệm. CHÚA tuyên bố như vậy.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn