VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 13 | Ê-xê-chi-ên 14 | Ê-xê-chi-ên 15 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 14

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một vài trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến cùng tôi và ngồi trước mặt tôi. 2 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 3 "Hỡi con người, những người này đã để thần tượng trong lòng, đã đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ. Ta có nên để họ cầu khẩn ta không? 4 Vậy hãy nói và bảo chúng rằng: "CHÚA phán như vầy: Người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ rồi đến gặp một tiên tri thì chính ta, CHÚA sẽ trả lời nó xứng với nhiều thần tượng của nó. 5 Như vậy ta sẽ nắm được lòng nhà Y-sơ-ra-ên, là tất cả những người đã vì các thần tượng mình lìa xa ta.’ 6 Cho nên hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: "CHÚA phán như vầy: Hãy ăn năn, hãy quay trở lại khỏi các thần tượng các ngươi, hãy ăn năn từ bỏ mọi điều ghê tởm trước mặt các ngươi. 7 Vì người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên và kiều dân cư ngụ trong Y-sơ-ra-ên mà lìa xa ta, để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ rồi đến gặp một tiên tri để nhờ người cầu khẩn ta thì chính ta, CHÚA sẽ trả lời người. 8 Ta sẽ hướng mặt ta nghịch cùng người ấy, làm cho nó thành một dấu hiệu, một lời tục ngữ và loại bỏ nó khỏi giữa vòng dân ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 9 Nếu một tiên tri bị dụ dỗ mà nói lời nào, thì ta là CHÚA đã để cho tiên tri ấy bị dụ dỗ. Nhưng ta sẽ giương tay lên chống lại kẻ đó và tiêu diệt nó khỏi giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên ta. 10 Chúng nó sẽ mang lấy hình phạt của chúng, hình phạt của người cầu xin và hình phạt của tiên tri sẽ bằng nhau. 11 Như thế nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn đi lạc xa ta nữa; cũng không còn làm ô uế mình bằng mọi vi phạm nữa và chúng sẽ làm dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. CHÚA tuyên bố như vậy.’" 12 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 13 "Hỡi con người, nếu một đất nước nào phạm tội cùng ta, bất trung với ta và ta giương tay phạt nó. Ta phá vỡ kho thực phẩm, đem đói kém đến và trừ bỏ cả người lẫn vật khỏi đất ấy; 14 Nếu có ba người này là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở trong đất ấy thì họ nhờ sự công chính của họ, chỉ có thể giải cứu mạng sống mình mà thôi. CHÚA tuyên bố như vậy. 15 Nếu ta sai thú dữ đi qua và tàn phá đất ấy; đất trở nên hoang tàn và không ai đi qua đó nữa vì có thú dữ; 16 CHÚA tuyên bố, như ta hằng sống, dù có ba người ấy ở giữa đó, họ sẽ chỉ cứu được chính mình chứ không giải cứu được con trai, con gái họ và đất sẽ trở nên hoang tàn. 17 Hoặc ta sai gươm giáo đến trên đất nước ấy và bảo: "Hãy để gươm giáo chém giết cả người lẫn thú ở đó.’ 18 CHÚA tuyên bố, như ta hằng sống, dù có ba người ấy ở giữa đó, họ sẽ chỉ cứu được chính mình chứ không giải cứu được con trai, con gái họ. 19 Hoặc ta sai dịch lệ đến trong đất ấy và đổ cơn thịnh nộ bằng máu của ta xuống trên xứ ấy để trừ bỏ cả người lẫn vật khỏi đất. 20 CHÚA tuyên bố, như ta hằng sống, nếu có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở giữa đó thì họ nhờ sự công chính mình chỉ giải cứu được mạng sống mình mà thôi, chứ không cứu được con trai, con gái họ. 21 Vì CHÚA phán như vầy: Thật vậy, tình trạng càng thảm khốc hơn nữa khi ta sai bốn hình phạt dữ dội đến trên Giê-ru-sa-lem là gươm giáo, đói kém, thú dữ và dịch lệ để tiêu diệt cả người lẫn vật khỏi đó. 22 Này sẽ có một số người sống sót, những con trai, con gái được đem ra khỏi đó. Chúng nó sẽ đến cùng ngươi và khi ngươi thấy các đường lối và công việc của chúng nó ngươi sẽ được an ủi vì tai họa mà ta đã đem đến trên Giê-ru-sa-lem, mọi tai họa ta đã đem đến cho thành ấy. 23 Chúng nó sẽ an ủi ngươi khi ngươi thấy các đường lối và công việc của chúng nó và ngươi sẽ biết rằng không phải vô cớ mà ta đã làm tất cả những điều ấy cho nó. CHÚA tuyên bố như vậy."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn