VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 14 | Ê-xê-chi-ên 15 | Ê-xê-chi-ên 16 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2 "Hỡi con người, gỗ cây nho thì có hơn gì gỗ các cành cây khác trong rừng không? 3 Gỗ nó có làm được gì không? Người ta có dùng nó làm móc treo vật gì không? 4 Này, nếu cây nho bị ném vào lửa làm củi đốt; nếu hai đầu đều bị thiêu đốt, khúc giữa bị cháy xém thì cây nho đó còn ích lợi gì không? 5 Này, khi nó còn nguyên vẹn nó không được dùng làm gì cả; huống gì khi nó đã bị lửa thiêu đốt và cháy xém thì nó còn được dùng để làm việc gì nữa? 6 Vậy, CHÚA phán như vầy: Như ta đã lấy gỗ cây nho giữa những cây khác trong rừng làm củi đốt, ta cũng sẽ làm như vậy với dân cư Giê-ru-sa-lem. 7 Ta sẽ hướng mặt ta nghịch cùng chúng nó; dù chúng nó thoát khỏi lửa thì lửa cũng sẽ thiêu đốt chúng và chúng nó sẽ biết rằng ta là CHÚA khi ta hướng mặt nghịch cùng chúng nó. 8 Ta sẽ làm cho đất hoang phế vì chúng nó đã bất trung. CHÚA tuyên bố như vậy."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn