VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 35 | Ê-xê-chi-ên 36 | Ê-xê-chi-ên 37 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 36

36 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Phần ngươi, hỡi con người, hãy phán tiên tri cùng núi non Y-sơ-ra-ên, bảo núi non Y-sơ-ra-ên hãy nghe lời CHÚA. 2 "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì kẻ thù bảo các ngươi: "A ha, những đỉnh cao xa xưa sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta."’ 3 Cho nên hãy phán tiên tri rằng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì chúng đã làm cho ngươi trở nên hoang tàn, tấn công ngươi từ bốn phía, khiến ngươi trở thành vật sở hữu của các nước còn lại, là đề tài cho người ta bàn tán, chê bai. 4 Cho nên, hỡi núi non Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của CHÚA Toàn Năng. CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng núi non, các đồi, các suối, thung lũng, các nơi hoang tàn đổ nát, các thành bị hoang phế, bị cướp phá và chế nhạo bởi các nước còn lại chung quanh. 5 Này, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Trong lửa ghen tuông ta tuyên bố nghịch cùng các nước còn lại, nghịch cùng toàn thể Ê-đôm, là nước đã hết sức vui mừng và với lòng khinh bỉ chiếm đất ta làm sở hữu và cướp phá các đồng cỏ.’ 6 Cho nên hãy phán tiên tri về đất Y-sơ-ra-ên, hãy nói với núi non, các đồi, các suối, thung lũng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, ta phán trong cơn ghen tuông thịnh nộ vì các ngươi bị các nước khinh bỉ. 7 Này, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta đưa tay thề rằng chính các nước chung quanh sẽ phải bị khinh bỉ. 8 Còn các ngươi, hỡi núi non Y-sơ-ra-ên, các ngươi hãy trổ cành, ra trái cho dân Y-sơ-ra-ên ta vì chúng nó sắp trở về. 9 Vì ta sẽ chăm sóc các ngươi, ta hướng về các ngươi; các ngươi sẽ được cày cấy và gieo hạt. 10 Ta sẽ tăng tất cả dân số các ngươi lên, cả nhà Y-sơ-ra-ên. Các thành của ngươi sẽ có người cư ngụ và những nơi đổ nát sẽ được tái thiết. 11 Ta sẽ làm cho người lẫn súc vật các ngươi gia tăng; chúng sẽ gia tăng và sinh sản. Ta sẽ cho các ngươi cư ngụ như thời xưa và thịnh vượng hơn thuở ban đầu; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 12 Ta sẽ cho loài người, tức là dân Y-sơ-ra-ên ta bước đi trên ngươi; chúng nó sẽ sở hữu ngươi và ngươi sẽ trở thành cơ nghiệp của chúng nó, không còn làm cho chúng nó thiếu con cái. 13 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì người ta nói với ngươi rằng: "Các ngươi ăn nuốt người ta và làm cho quốc gia các ngươi không con cái." 14 Cho nên, ngươi sẽ không còn ăn nuốt người ta và quốc gia các ngươi sẽ không còn thiếu con cái nữa. CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 15 Ta sẽ không để ngươi nghe lời nhục mạ từ các nước, mang mối nhục của các dân nữa; ngươi cũng sẽ không bao giờ gây cho đất nước ngươi vấp ngã nữa. CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’" 16 Lời của CHÚA phán với tôi rằng: 17 "Hỡi con người, khi còn cư ngụ trên đất mình, các đường lối và hành vi của nhà Y-sơ-ra-ên đã làm đất ô uế; đường lối của chúng trước mặt ta cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt. 18 Nên ta đã đổ cơn thịnh nộ ta trên chúng vì máu chúng đã làm đổ ra trên đất và vì các tượng thần mà chúng đã làm ô uế đất. 19 Ta đã phân tán chúng nó giữa các nước; chúng nó bị tản lạc giữa các xứ; ta đã phán xét chúng nó tùy theo đường lối và hành vi của chúng. 20 Tại các nước mà chúng đã đến, chúng làm danh thánh ta bị xúc phạm vì người ta nói về chúng: Những người này là dân của CHÚA nhưng chúng phải rời khỏi đất của Ngài. 21 Ta quan tâm về danh thánh của ta, là danh mà nhà Y-sơ-ra-ên đã xúc phạm tại các nước chúng nó đi đến. 22 Cho nên hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, không phải vì cớ ngươi mà ta sắp hành động, nhưng vì cớ danh thánh của ta mà ngươi đã xúc phạm tại các nước các ngươi đi đến. 23 Ta sẽ thánh hóa đại danh của ta, danh đã bị xúc phạm giữa các nước, là danh các ngươi đã xúc phạm giữa chúng nó. Bấy giờ các nước sẽ biết rằng chính ta là CHÚA khi ta bày tỏ sự thánh thiện của ta giữa các ngươi trước mắt chúng nó, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 24 Ta sẽ rút các ngươi từ các nước, tập họp các ngươi từ khắp các xứ và đem các ngươi về quê hương của các ngươi. 25 Ta sẽ rảy nước trong sạch trên các ngươi, các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch hết mọi ô uế và các thần tượng của mình. 26 Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi; ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo các quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. 28 Bấy giờ các ngươi sẽ cư ngụ trong đất nước mà ta đã ban cho tổ tiên các ngươi, các ngươi sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. 29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế; ta sẽ gọi lúa mì đến và làm tăng thêm nhiều; ta sẽ không đem đói kém đến. 30 Ta sẽ cho trái cây và nông phẩm nơi đồng ruộng gia tăng nhiều để các ngươi không còn bị nhục nhã với các nước vì nạn đói. 31 Bấy giờ các ngươi sẽ nhớ lại các đường lối xấu xa và những hành động không tốt của mình. Các ngươi sẽ ghê tởm chính bản thân mình vì những tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. 32 CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Không phải vì cớ các ngươi mà ta hành động, hãy biết rõ điều đó. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì đường lối của mình. 33 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Trong ngày ta thanh tẩy các ngươi hết mọi tội lỗi, khiến những thành của các ngươi có người cư ngụ và tái thiết những nơi đổ nát của các ngươi. 34 Bấy giờ đất hoang phế sẽ được cày cấy thay vì bỏ hoang trước mắt mọi người qua lại. 35 Người ta sẽ nói: "Đất hoang phế này đã trở nên như vườn Ê-đen và các thành bị đổ nát, hoang phế và tàn phá kia nay được củng cố và có người cư ngụ." 36 Bấy giờ các nước còn lại chung quanh ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, ta sẽ xây dựng lại những nơi bị phá hủy, sẽ trồng trọt lại những nơi hoang phế; chính ta là CHÚA, ta đã phán thì ta sẽ làm.’ 37 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta cũng sẽ cho nhà Y-sơ-ra-ên xin ta làm cho chúng điều này, ấy là gia tăng số người chúng nó lên như đàn chiên; 38 như đàn chiên làm sinh tế, như đàn chiên tại Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ. Các thành đổ nát sẽ đầy những đoàn người như thế và người ta sẽ biết rằng chính ta là CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn