VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 34 | Ê-xê-chi-ên 35 | Ê-xê-chi-ên 36 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 35

35 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời CHÚA phán cùng tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy quay mặt về hướng núi Sê-i-rơ và phán tiên tri chống lại nó. 3 Hãy nói với nó: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi núi Sê-i-rơ, Ta chống lại ngươi; Ta dang tay nghịch ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn hoang tàn. 4 Ta sẽ làm cho các thành của ngươi đổ nát, ngươi sẽ trở nên hoang tàn và ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 5 Vì ngươi cưu mang mối thù xưa và trao con cái Y-sơ-ra-ên cho gươm đao chém giết khi chúng lâm nạn, vào thời trừng phạt cuối cùng. 6 Cho nên, CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Như ta hằng sống, ta sẽ làm cho ngươi đổ máu và máu sẽ theo đuổi ngươi. Vì ngươi không ghét sự đổ máu nên máu sẽ theo đuổi ngươi. 7 Ta sẽ làm cho núi Sê-i-ra hoàn toàn đổ nát; ta sẽ khiến nơi đó không-còn ai qua lại. 8 Các núi của ngươi sẽ đầy xác chết. Trên đồi, dưới thung lũng, tại mọi dòng suối đều có người ngã gục vì gươm. 9 Ta sẽ làm cho ngươi hoang tàn mãi mãi; các thành của ngươi sẽ không có người cư trú và ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 10 Vì ngươi nói rằng: "Hai nước này, hai xứ này sẽ thuộc về ta, ta sẽ sở hữu chúng dù có CHÚA ở đó." 11 Cho nên, CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Như ta hằng sống, ta sẽ đối xử với ngươi theo như cơn giận và lòng ghen ghét mà ngươi đã đối xử với chúng khi ngươi thù ghét chúng. Bấy giờ, chúng sẽ biết đến ta khi ta xét xử ngươi. 12 Ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, ta đã nghe tất cả những lời nhục mạ ngươi nói với núi non Y-sơ-ra-ên rằng: "Chúng nó sẽ bị hoang tàn và chúng nó sẽ làm mồi cho chúng ta." 13 Miệng ngươi ăn nói cao kỳ chống ta; ngươi cũng thêm lời nghịch ta, ta đã nghe cả. 14 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Toàn xứ đều vui mừng khi ta làm cho ngươi hoang tàn. 15 Vì ngươi đã vui mừng khi cơ nghiệp nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang tàn nên ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Núi Sê-i-ra và toàn thể Ê-đôm sẽ bị hoang tàn và chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn