VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 4 | Ê-xê-chi-ên 5 | Ê-xê-chi-ên 6 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một cây gươm bén như dao thợ cạo; hãy cạo đầu và râu rồi lấy một cái cân để cân và chia tóc. 2 Ngươi hãy đốt một phần ba tóc trong thành khi những ngày bao vây chấm dứt; lấy gươm chặt một phần ba kia ở chung quanh thành và rải một phần ba còn lại trong gió, còn ta sẽ rút gươm ra đuổi theo chúng. 3 Ngươi cũng lấy một ít sợi tóc ở đó cột vào vạt áo mình. 4 Ngươi lại lấy một số từ các sợi tóc ấy và ném vào giữa đám lửa để đốt đi; từ đó ngọn lửa sẽ phát cháy trên khắp nhà Y-sơ-ra-ên. 5 CHÚA phán như vầy: Đây là Giê-ru-sa-lem mà ta đã đặt giữa các quốc gia, các nước bao quanh nó. 6 Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch chống lại các sắc lệnh và quy luật của ta; gian ác hơn các quốc gia, các nước chung quanh; chúng từ khước, không sống theo các sắc lệnh và quy luật của ta. 7 Cho nên, CHÚA phán như vầy: Vì các ngươi rối loạn hơn các nước chung quanh; không sống theo các quy luật ta, không làm theo các mạng lệnh ta; cũng không theo nổi luật lệ của các nước chung quanh. 8 Cho nên, CHÚA phán như vầy: Này, ta, chính ta chống lại các ngươi; ta sẽ phán xét các ngươi trước mắt các nước. 9 Vì mọi sự ghê tởm của ngươi, ta sẽ làm giữa ngươi một điều mà ta chưa bao giờ làm và cũng sẽ không bao giờ làm như thế nữa. 10 Cho nên, giữa vòng ngươi, cha sẽ ăn thịt con cái, con cái ăn thịt cha; ta sẽ phán xét ngươi và rải những kẻ sống sót của ngươi ra khắp mọi phương. 11 Cho nên, CHÚA phán: Chắc chắn như ta hằng sống, vì các ngươi đã làm ô uế đền thánh ta bằng các đồ gớm ghiếc, ghê tởm; ta cũng sẽ cắt bỏ ngươi, mắt ta sẽ không đoái nhìn và ta cũng không thương xót. 12 Một phần ba các ngươi sẽ chết vì dịch lệ hoặc bị hủy diệt vì đói kém giữa vòng các ngươi; một phần ba sẽ ngã chết vì gươm giáo xung quanh ngươi; một phần ba bị tản lạc khắp các phương và ta sẽ rút gươm đuổi theo chúng. 13 Cơn giận của ta sẽ được tỏ ra, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó rồi ta sẽ thỏa giận. Chúng nó sẽ biết rằng chính ta, CHÚA, đã phán với chúng trong sự ghen tuông khi ta đổ cơn giận ta trên chúng. 14 Hơn thế nữa, ta sẽ làm cho ngươi trở nên hoang phế, làm cớ chế nhạo cho những nước chung quanh và trước mắt mọi kẻ qua lại. 15 Ngươi sẽ là sự chế nhạo, chê cười, cảnh cáo và kinh hoàng cho những nước chung quanh khi ta dùng sự thịnh nộ, giận dữ và trừng phạt nặng nề để phán xét ngươi; chính ta, CHÚA đã phán như vậy. 16 Khi ta bắn mũi tên đói kém và chết chóc vào các ngươi là những kẻ đáng bị hủy diệt; ta bắn để hủy diệt các ngươi, ta cũng thêm đói kém cho các ngươi và phá bỏ nguồn thực phẩm của các ngươi. 17 Ta sẽ sai đói kém và thú dữ đến với các ngươi; chúng sẽ cướp mất con cái các ngươi; dịch lệ và máu sẽ tràn qua các ngươi; ta sẽ đem gươm giáo đến cùng các ngươi. Chính ta là CHÚA, đã phán như vậy."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn