VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Giăng

Lu-ca 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su dạy các môn đệ: "Việc gây vấp phạm không thể nào không có, nhưng khốn cho kẻ nào gây ra việc ấy. 2 Thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn là để nó gây cho một trong các kẻ bé mọn này phạm tội. 3 Các con phải cảnh giác! Nếu anh em con phạm tội, hãy khuyến cáo và nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ. 4 Nếu trong một ngày, người ấy phạm lỗi bảy lần với con, rồi bảy lần đến nói: "Tôi ăn năn,’ thì con cũng hãy tha thứ!’" 5 Các sứ đồ thưa với Chúa: "Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con!" 6 Chúa đáp: "Nếu các con có đức tin như hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này: "Hãy tự nhổ gốc lên và xuống trồng dưới biển!’ thì nó cũng vâng lệnh các con. 7 "Ai trong các con có một đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Vào ngồi ăn ngay đi!’ 8 Chẳng phải các con bảo nó như thế nầy sao?: "Hãy dọn cơm và thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong, rồi con hãy ăn uống?’ 9 Người chủ có cám ơn đầy tớ vì nó vâng lệnh không? 10 Các con cũng thế, khi làm xong những điều dặn bảo, hãy nói: "Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm bổn phận của chúng con.’" 11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. Họ đứng đàng xa, 13 lên tiếng kêu xin: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng con!" 14 Thấy vậy, Ngài bảo: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!" Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung. 15 Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su hỏi: "Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? 18 Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?" 19 Rồi Ngài bảo người ấy: "Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!" 20 Các người Pha-ri-si hỏi Chúa: "Bao giờ Nước Đức Chúa Trời mới đến?" Ngài đáp: "Nước Đức Chúa Trời không đến để người ta có thể quan sát được. 21 Không ai có thể nói: Kìa, Nước Đức Chúa Trời ở đây hoặc ở đó, vì kìa, Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người!" 22 Chúa bảo các môn đệ: "Sẽ có lúc các con mong được thấy một ngày của Con Người mà không được. 23 Người ta sẽ bảo các con: "Kìa, Ngài ở đây!’ "Kìa, Ngài ở đó!’ Nhưng các con đừng đi, cũng đừng chạy theo! 24 Vì như tia chớp lòe sáng và chiếu rạng từ phương trời này đến phương trời kia thể nào, thì Con Người, trong ngày Ngài hiện ra cũng sẽ như thế. 25 Nhưng trước hết, Con Người phải chịu đau khổ đủ điều và bị thế hệ này loại bỏ. 26 Trong thời Nô-ê thể nào thì thời Con Người cũng thể ấy. 27 Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 28 Thời của Lót cũng thế, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây cất, 29 nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, trời mưa lửa và diêm sinh xuống hủy diệt tất cả. 30 "Ngày Con Người hiện đến cũng giống như thế. 31 Trong ngày ấy, ai ở trên sân thượng có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy; cũng vậy, ai ở ngoài đồng đừng quay về lấy của cải. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót! 33 Hễ ai tìm cách bảo tồn mạng sống thì sẽ mất; nhưng ai chịu mất mạng sống thì sẽ bảo toàn được nó. 34 Ta bảo các con, trong đêm ấy, 35 hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại;; 36 hai người nữ cùng xay cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại." 37 Các môn đệ hỏi: "Thưa Chúa, việc ấy xảy ra tại đâu? Ngài đáp: "Xác chết ở đâu, diều hâu bâu tại đó!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn