VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 5 | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Giăng

Lu-ca 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi qua cánh đồng lúa mì, các môn đệ Ngài bứt bông lúa, lấy tay vò đi và ăn. 2 Mấy người Pha-ri-si trách: "Tại sao các anh làm điều trái luật ngày Sa-bát?" 3 Đức Giê-su đáp: "Các ông chưa đọc chuyện vua Đa-vít đã làm khi vua và đoàn tùy tùng bị đói sao? 4 Vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày trên bàn thờ và cho các người theo vua ăn nữa. Đó là bánh không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ; có phải vậy không?" 5 Ngài tiếp: "Con Người là Chúa ngày Sa-bát." 6 Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường dạy dỗ. Tại đó, có một người liệt bàn tay phải. 7 Các chuyên gia kinh luật và các người Pha-ri-si theo dõi xem thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tìm lý do tố cáo Ngài. 8 Nhưng Ngài biết mưu định của họ, nên bảo người liệt tay: "Hãy đứng dậy, đứng giữa đây!" Người đó đứng dậy. 9 Ngài bảo họ: "Ta hỏi các người một câu: Trong ngày Sa-bát nên làm việc nào cho đúng luật, làm điều thiện hay điều ác, cứu người hay giết người?" 10 Ngài nhìn quanh tất cả họ, rồi bảo người liệt tay: "Anh hãy duỗi bàn tay ra!" Người bệnh duỗi ra, thì tay được lành. 11 Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si giận dữ, bàn luận với nhau xem họ phải làm gì với Đức Giê-su. 12 Trong những ngày đó, Đức Giê-su đi lên núi để cầu nguyện. Một hôm Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 13 Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn mười hai người và lập họ làm sứ đồ. 14 Si-môn, Ngài đặt tên là Phê-rơ; An-rê, em Si-môn; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp; Ba-thê-lê-mi;; 15 Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ, con A-phê; Si-môn, được gọi là Xê-lốt;; 16 Giu-đa, con Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản bội sau này. 17 Ngài cùng họa xuống núi, đứng tại một nơi bằng phẳng; có đám đông môn đệ cùng rất đông dân chúng từ khắp vùng Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, vùng duyên hải Ty-rơ và Si-đôn 18 đến để nghe Ngài giảng dạy và để được chữa lành các bệnh tật. Những người bị tà linh hành hạ cũng được chữa lành. 19 Cả đoàn dân đều tìm cách sờ vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. 20 Ngài đưa mắt nhìn các môn đệ và phán dạy: "Phước cho những người nghèo khổ, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các con. 21 Phước cho những người hiện nay đói khát, vì các con sẽ được no đủ. Phước cho những người hiện đang khóc lóc vì các con sẽ vui cười. 22 Phước cho các con khi vì Con Người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ, và xóa bỏ tên các con như phường gian ác. 23 Ngày ấy, các con hãy vui sướng nhảy mừng, vì các con được trọng thưởng trên trời; bởi tổ phụ họ cũng đã bạc đãi các tiên tri của Chúa như thế. 24 Nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có, vì các người được an ủi rồi. 25 Khốn cho các người là kẻ hiện đang no nê, vì các người sẽ đói. Khốn cho các người là những kẻ hiện đang vui cười, vì các người sẽ khóc lóc than vãn. 26 Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế. 27 Nhưng, ta bảo các con là những người đang lắng nghe: "Hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, đối xử tử tế với những người ghét mình; 28 Chúc phước lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình. 29 Ai tát con má bên này, hãy đưa luôn má kia cho họ. Ai lấy áo ngoài của con, thì đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. 30 Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại. 31 Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. 32 Nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương mình, thì có được ân huệ gì đâu! Chính các kẻ tội lỗi cũng yêu thương những người yêu thương họ. 33 Nếu các con làm ơng cho những kẻ làm ơn cho mình, thì có ân huệ gì đâu! Chính kẻ tội lỗi cũng làm y như thế. 34 Nếu các con cho mượn mà trông mong thu lại thì có ân huệ gì đâu! Các kẻ tội lỗi cho kẻ tội lỗi vay mượn để rồi thu lại đủ số. 35 Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn, các con sẽ được trọng thưởng và được làm con Đấng Chí Cao, vì Ngài nhân từ đối với những kẻ vô ơn và gian ác. 36 Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót. 37 "Đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. 38 Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặc, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy." 39 Ngài còn dạy họ ngụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn đường cho người mù không? Cả hai chẳng té xuống hố sao? 40 Môn đệ không hơn thầy, nhưng nếu được dạy dỗ đầy đủ thì sẽ như thầy mình. 41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không nhìn biết cây xà trong mắt mình? 42 Sao con dám bảo anh em mình: "Này anh, để tôi lấy cái dằm trong mắt cho anh!’ mà không thấy cây xà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây xà ra khỏi mắt mình, rồi con mới thấy rõ mà lấy cái dằm trong mắt anh em con. 43 Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành. 44 Xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai. 45 Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra. 46 Tại sao các con gọi Ta là: "Chúa, Chúa!’ mà không thực hành lời Ta dạy? 47 Ta sẽ cho các con biết người đến cùng Ta, nghe lời Ta và thực hành thì giống như ai? 48 Người ấy giống như kẻ xây nhà, đào xuống thật sâu, đặt móng trên nền bằng đá; khi có lụt, nước sông chảy xiết, ập vào nhà ấy, nhưng không lay chuyển nổi, vì nhà được xây cất kiên cố. 49 Nhưng kẻ nghe mà không thực hành giống như người cất nhà trên đất, không nền móng, khi bị nước sông chảy xiết ập vào, nhà liền sập, thiệt hại lớn lao."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn