VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 8 | Lu-ca 9 | Lu-ca 10 | Giăng

Lu-ca 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su gọi mười hai sứ đồ lại, ban cho quyền năng và quyền uy để trị tất cả các quỷ và chữa bệnh. 2 Ngài sai họ đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người đau ốm. 3 Ngài bảo họ: "Đi đường, các con đừng đem theo gì cả; đừng đem theo gậy, túi, thực phẩm, tiền bạc, cũng đừng đem theo hai áo choàng. 4 Các con vào nhà nào, cứ ở lại đó cho đến khi đi. 5 Nếu thành nào người ta không tiếp đón các con thì khi ra khỏi thành ấy, hãy phủi bụi nơi chân để tỏ ý đối kháng với họ." 6 Các sứ đồ ra đi, từ làng này qua làng khác, truyền giảng Phúc Âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi. 7 Nghe về mọi việc xảy ra, Hê-rốt, vua chư hầu, rất hoang mang vì có người nói: "Giăng Báp-tít đã sống lại từ cõi chết;" 8 cũng có người bảo: "Tiên tri Ê-li đã hiện ra!" Nhưng có kẻ khác lại cho rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. 9 Nhưng vua Hê-rốt nói: "Giăng thì Ta đã chém đầu rồi, còn người này là ai mà ta nghe đồn người đã làm những việc như thế?" Nên vua tìm cách gặpd Đức Giê-su. 10 Các sứ đồ trở về tường trình cho Ngài những việc họ đã làm. Ngài đem họ đi riêng ra, đến thành Bết-sai-đa, 11 nhưng dân chúng biết được, kéo theo Ngài. Ngài đón tiếp họ, giảng giải về Nước Đức Chúa Trời và chữa cho những người cần được lành bệnh. 12 Trời đã xế chiều, mười hai sứ đồ đến thưa: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc thôn xóm xung quanh tìm chỗ ăn và nghỉ, vì đây là nơi đồng hoang." 13 Nhưng Ngài bảo: "Chính các con hãy cho họ ăn!" Các sứ đồ thưa: "Nếu chúng con không đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này, thì chúng con chỉ có năm ổ bánh và hai con cá!" 14 Có độ năm ngàn người đàn ông ở đó. Nhưng Ngài bảo các môn đệ: "Các con hãy cho họ ngồi thành từng nhóm, mỗi nhóm độ năm mươi người." 15 Các môn đệ làm theo, sắp xếp cho mọi người ngồi xuống. 16 Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc phước, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để dọn ra trước đoàn dân. 17 Tất cả đều ăn no nê; những mẩu bánh thừa thu lại được mười hai giỏ đầy. 18 Đang lúc Đức Giê-su ở riêng cầu nguyện, có các môn đệ bên cạnh, Ngài hỏi họ: "Đoàn dân nói Ta là ai?" 19 Họ thưa: "Người thì nói là Giăng Báp-tít, kẻ thì bảo là Ê-li, những người khác lại cho rằng Thầy là một tiên tri thời xưa sống lại." 20 Ngài hỏi tiếp: "Còn các con nói Ta là ai?" Phê-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cứu Thế của Đức Chúa Trời!" 21 Ngài nghiêm cấm các môn đệ không được nói với ai điều ấy. 22 Đức Giê-su dạy: "Con Người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thượng tế và các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết rồi sau ba ngày sẽ sống lại." 23 Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta. 24 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; nhưng ai hy sinh tính mạng vì Ta, thì sẽ cứu được. 25 Nếu một người được cả thế gian mà chính mình phải bị hư mất hay tổn hại, thì lợi ích gì đâu? 26 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và về đạo Ta thì Con Người sẽ hổ thẹn về người đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang của Ngài, của Cha và của các thiên sứ thánh. 27 Thật Ta bảo cho các con, vài người đang đứng đây hẳn sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời." 28 Độ tám ngày sau khi phán dạy những điều ấy, Đức Giê-su đem theo Phê-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. 29 Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi; áo Ngài trở nên rực sáng trắng toát. 30 Có hai người hầu chuyện với Ngài là Môi-se và Ê-li. 31 Họ hiện ra trong hào quang, bàn về việc Ngài ra đi là việc Ngài sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Phê-rơ và các bạn buồn ngủ lắm, nhưng khi thấy hào quang của Ngài và của hai người đứng với Ngài thì tỉnh hẳn. 33 Khi hai người từ giã Ngài, Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ở lại đây tốt quá! Ta hãy dựng ba lều; một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li." Ông nói mà không hiểu mình nói gì. 34 Phê-rơ còn đang nói, một đám mây kéo đến che khuất Ngài, Môi-se và Ê-li; khi họ vào trong đám mây các môn đệ sợ hãi. 35 Từ trong đám mây có tiếng phán: "Đây là Con Ta, Đấng đã được chọn. Hãy nghe theo Ngài!" 36 Khi tiếng phán vang ra, chỉ còn lại một mình Đức Giê-su mà thôi. Trong những ngày đó các môn đệ im lặng, không thuật lại cho ai những điều mình được chứng kiến. 37 Hôm sau, khi Đức Giê-su và các môn đệ xuống núi, một đoàn dân đông đến đón Ngài. 38 Một người trong đám đông kêu lớn: "Thưa Thầy, con van xin Thầy chiếu cố đến con trai con đây, vì con chỉ có một mình nó. 39 Quỷ nhập vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi bọt mồm, cứ gây thương tích cho nó và ít khi chịu rời nó. 40 Con đã xin các môn đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi nổi." 41 Đức Giê-su đáp: "Ôi, thế hệ vô tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các người và chịu đựng các người đến bao giờ? Hãy đem con trai anh lại đây!" 42 Lúc đứa trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm nó dẫy dụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại cho cha nó. 43 Cả đoàn dân đều kinh ngạc về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ: 44 "Các con hãy lắng nghe cho kỹ những điều Ta nói đây! Con Người sắp bị nộp vào tay người ta." 45 Nhưng họ không hiểu lời ấy, vì còn bị che khuất đối với họ, khiến họ không nhận biết được và họ cũng sợ không dám hỏi Ngài về lời này. 46 Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai lớn nhất trong nhóm mình. 47 Đức Giê-su biết ý tưởng họ, nên đem một đứa trẻ lại đứng bên cạnh Ngài, 48 và bảo: "Ai nhân danh Ta tiếp đón đứa trẻ này tức là tiếp đón Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai ta. Vì người hèn mọn nhất trong các con, là người cao trọng nhất." 49 Giăng thưa: "Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy để đuổi quỷ, nhưng chúng con đã ngăn cấm vì người ấy không theo chúng ta." 50 Ngài bảo: "Đừng ngăn cấm, vì ai không chống đối các con là người thuận với các con!" 51 Gần đến ngày về trời, Đức Giê-su quyết tâm đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Ngài sai các sứ giả đi trước; trên đường họ vào một làng Sa-ma-ri để chuẩn bị chỗ trọ cho Ngài, 53 nhưng dân chúng không chịu tiếp Ngài, vì Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem. 54 Gia-cơ và Giăng thấy thế, thưa: "Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời trút xuống thiêu hủy họ không?" 55 Nhưng Ngài quay lại quở trách hai người, 56 rồi cùng các môn đệ đi qua một làng khác. 57 Khi đang đi đường, một người thưa với Ngài: "Thầy đi đâu, con sẽ theo đó!" 58 Đức Giê-su đáp: "Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!" 59 Ngài bảo một người khác: "Con hãy theo Ta!" Nhưng người ấy thưa: "Xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã!" 60 Ngài tiếp: "Con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ! Còn con, hãy đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời!" 61 Một người khác thưa: "Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã!" 62 Đức Giê-su đáp: "Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với Nước Đức Chúa Trời!"

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn