VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 6 | Giăng 7 | Giăng 8 | Công Vụ

Giăng 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau các việc nầy, Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê; Ngài không muốn lui tới miền Giu-đê nữa vì người Do Thái đang âm mưu giết Ngài. 2 Gần đến kỳ lễ Lều Trại của người Do Thái, 3 các em trai của Đức Giê-su nói với Ngài: "Sao không rời đây mà lên Giu-đê để các môn đệ anh mục kích những việc anh làm? 4 Vì có ai muốn được nhiều người biết mà lại làm việc một cách kín đáo? Đã làm được những việc nầy thì anh nên ra mặt cho thiên hạ biết đi!" 5 Vì các em Ngài không tin theo Ngài, 6 nên Đức Giê-su bảo họ: "Thời điểm của anh chưa tới, nhưng đối với các em, thì giờ nào cũng thuận tiện. 7 Thiên hạ làm sao ghét các em được, nhưng họ ghét anh, vì chính anh đã làm chứng rằng những việc họ làm là gian ác. 8 Các em cứ lên dự lễ; anh chưa lên dự kỳ lễ nầy đâu, vì giờ của anh chưa tới!" 9 Sau khi nói những lời nầy, Ngài nán lại Ga-li-lê. 10 Nhưng khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì chính Ngài cũng đi, nhưng kín đáo chứ không công khai. 11 Trong kỳ lễ, người Do Thái đi tìm Ngài và hỏi nhau: "Người ấy đâu rồi?" 12 Đám đông xì xào bàn tán nhiều về Ngài. Người thì nói: "Ông ấy là người nhân đức!" Kẻ khác lại bảo: "Không phải đâu, ông ấy chỉ mị dân!" 13 Tuy nhiên, không ai dám nói công khai về Ngài vì sợ người Do Thái. 14 Đến giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên đền thờ giảng dạy. 15 Người Do Thái ngạc nhiên bảo nhau: "Người nầy không học mà sao lại thông thạo Thánh Kinh như vậy?" 16 Đức Giê-su đáp: "Giáo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta đến! 17 Người nào chịu làm theo ý Ngài sẽ biết Giáo lý nầy đến từ Đức Chúa Trời hay là chính Ta tự nói ra. 18 Kẻ tự ý mình mà nói thì chỉ tìm danh vọng riêng cho mình. Còn người lo tôn vinh Đấng đã sai mình mới là người chân thật, không có gì bất chính. 19 Môi-se đã chẳng ban bố Kinh Luật cho các người sao? Thế mà không một ai trong các người vâng giữ Kinh Luật ấy. Sao các người lại tìm cách giết Ta?" 20 Đoàn dân trả lời: "Ông bị quỷ nhập rồi, chứ có ai tìm giết ông đâu!" 21 Đức Giê-su nói: "Ta mới làm một việc mà tất cả các người đều đã ngạc nhiên. 22 Vì Môi-se đã truyền cho các người lễ cắt bì (thật ra, không phải Môi-se mà các tổ phụ truyền lại), nên các người làm lễ cắt bì cho người ta trong ngày Sa-bát. 23 Người ta được phép chịu lễ cắt bì trong ngày Sa-bát mà vẫn khỏi phạm luật Môi-se, thì cũng trong ngày Sa-bát, Ta chữa lành toàn thân một người, sao các người lại tức giận Ta? 24 Đừng xét theo bề ngoài nhưng hãy lấy lẽ công minh mà xét!" 25 Vậy, vài người dân thành Giê-ru-sa-lem hỏi nhau: "Đây không phải là người mà họ đang tìm cách giết sao? 26 Kìa, sao người ấy phát biểu công khai mà không ai nói gì cả? Hay là cấp lãnh đạo đã biết người nầy thật là Chúa Cứu Thế? 27 Khi Chúa Cứu Thế xuất hiện thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn người nầy chúng ta đã rõ lai lịch!" 28 Đang giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su liền lên tiếng nói rằng: "Phải, các người biết Ta và biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến đây, nhưng có Đấng Chân Thật đã sai Ta mà các người không biết. 29 Còn Ta thì biết Ngài vì Ta từ Ngài mà đến và Ngài là Đấng đã sai Ta." 30 Vậy, họ tìm cách bắt Ngài, nhưng chưa ai ra tay được, vì giờ của Ngài chưa tới. 31 Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn dân tin Ngài và nói: "Khi Chúa Cứu Thế đến, chắc gì đã làm được nhiều dấu lạ hơn người nầy!" 32 Những người Pha-ri-si nghe đoàn dân xì xào bàn tán về Ngài như vậy, liền cùng với các thượng tế sai thuộc hạ đi bắt Ngài. 33 Đức Giê-su nói: "Ta còn ở với các người ít lâu nữa rồi Ta sẽ đi về cùng Đấng đã sai Ta. 34 Dù các người có tìm Ta cũng chẳng gặp, vì các người không thể đến được nơi Ta ở!" 35 Người Do Thái bảo nhau: "Người nầy sắp đi đâu mà chúng ta sẽ không gặp được? Hay ông ta đi đến với kiều bào tản lạc ở hải ngoại giữa vòng người Hy Lạp để giảng dạy cho người Hy Lạp nữa? 36 Ông ta ngụ ý gì mà lại nói rằng: Các người có tìm Ta cũng chẳng gặp được và các người không thể đến nơi Ta ở?" 37 Đến ngày cuối của kỳ lễ là ngày long trọng nhất, Đức Giê-su đứng dậy, lên tiếng kêu gọi: "Người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống! 38 Người nào tin Ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, đúng như Thánh Kinh đã dạy." 39 Đức Giê-su nói điều nầy để chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra, Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Giê-su chưa được hiển vinh. 40 Nghe những lời nầy, một số người trong đoàn dân bảo: "Người nầy chính thật là vị tiên tri của Chúa!" 41 Số khác lại nói: "Người nầy chính là Chúa Cứu Thế!" Nhưng cũng còn những người khác thắc mắc: "Chúa Cứu Thế mà lại xuất thân từ miền Ga-li-lê sao? 42 Thánh Kinh đã chẳng từng dạy rằng Chúa Cứu Thế phải ra từ dòng vua Đa-vít, cùng nguyên quán Bết-lê-hem với Đa-vít sao?" 43 Do đó, dân chúng chia rẽ nhau vì cớ Ngài. 44 Một số người muốn bắt giữ Ngài, nhưng chẳng một ai dám ra tay. 45 Khi đám thuộc hạ trở về, các thượng tế và người Pha-ri-si hỏi họ: "Sao không giải hắn đến đây?" 46 Họ trình: "Chưa bao giờ có ai ăn nói hay như người nầy!" 47 Người Pha-ri-si hỏi vặn lại: "Chính các anh cũng bị lừa sao? 48 Có ai trong bậc quan quyền hay người Pha-ri-si tin hắn đâu? 49 Nhưng đám dân này không biết Kinh Luật nên bị rủa sả là phải!" 50 Trong nhóm Pha-ri-si có Ni-cô-đem là người đã đến gặp Ngài trước đây lên tiếng: 51 "Luật lệ của chúng ta đâu cho phép kết án một người trước khi nghe đương sự cung khai và biết đương sự làm gì?" 52 Họ đáp: "Ông cũng xuất thân từ Ga-li-lê sao? Cứ tra cứu Thánh Kinh ông sẽ thấy rõ rằng không một vị tiên tri nào của Chúa xuất thân từ Ga-li-lê cả!" 53 Thế là mọi người bỏ đi, ai về nhà nấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn