VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công Vụ | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | Rô-ma 14 | I Cô-rinh-tô

Rô-ma 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Mỗi người phải tùng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì không có quyền uy nào không do Đức Chúa Trời đặt ra, và các nhà cầm quyền hiện có đều do Ngài thiết lập. 2 Cho nên ai chống lại quyền uy là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời; những người chống nghịch ấy sẽ rước lấy hình phạt cho mình. 3 Vì những người cai trị không phải để cho người làm lành sợ mà cho người ác khiếp sợ. Muốn khỏi sợ nhà cầm quyền, ngươi hãy làm điều lành thì sẽ được họ khen ngợi. 4 Vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để giúp ích cho ngươi. Nếu ngươi làm dữ thì hãy sợ hãi vì họ cầm gươm không phải là vô ích; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, kẻ thừa hành để giáng cơn thịnh nộ xuống kẻ làm ác. 5 Vậy, phải thuận phục nhà cầm quyền, không phải chỉ vì sợ cơn thịnh nộ nhưng cũng vì lương tâm nữa. 6 Đây cũng là lý do anh chị em hãy nộp thuế, vì nhà cầm quyền là tôi tớ Đức Chúa Trời lo thi hành phận sự đó. 7 Hãy trả lại cho mọi người món nợ mình đã mắc, nạp thuế cho người mình phải nạp, đóng tiền cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. 8 Đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người lân cận là làm trọn kinh luật. 9 Vì các điều răn: "Ngươi chớ ngoại tình," "ngươi chớ giết người," "ngươi chớ trộm cắp," "ngươi chớ tham lam," và bất cứ điều răn nào khác cũng đều tóm lược trong một câu này: "Ngươi hãy yêu thương người lân cận như mình." 10 Tình yêu thương không làm hại người lân cận, vậy nên yêu thương là làm trọn kinh luật. 11 Hãy làm điều ấy vì biết rõ thời thế: Đã đến giờ anh chị em từ ngủ thức dậy vì bây giờ sự cứu rỗi gần chúng ta hơn lúc mới tin Chúa. 12 Đêm đã khuya, ngày gần rạng. Vậy ta hãy vứt bỏ những công việc đen tối, mà mặc áo giáp sáng láng. 13 Ta hãy sống đúng đắn như bước đi giữa ban ngày. Đừng truy hoan, say sưa, đồi bại, vô độ, xung đột và ganh ghét, 14 nhưng hãy mặc lấy Chúa Giê-su Cơ Đốc; đừng nghĩ đến cách làm thỏa mãn các dục vọng của xác thịt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn