VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 1 | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Phi-líp

Ê-phê-sô 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình, 2 sinh hoạt theo đường lối của đời này, vâng phục chủ quyền thống trị trên không trung, là tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch Đức Chúa Trời. 3 Trước kia chúng ta đều sống theo dục vọng của xác thịt mình, thỏa mãn các đòi hỏi của xác thịt và tư tưởng, nên cũng như những người khác, tự nhiên chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 4 Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lấy tình yêu dạt dào yêu quí chúng ta, 5 nên ngay lúc chúng ta đang chết trong các vi phạm mình Ngài làm cho chúng ta lại được sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà anh chị em được cứu — 6 và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, 7 nhằm để chứng tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài, thể hiện qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 8 Thật nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, 9 cũng không căn cứ vào công đức để không ai có thể khoe mình. 10 Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. 11 Vậy, anh chị em hãy nhớ lại thời trước, khi anh chị em bẩm sinh là người dân ngoại bị những kẻ cắt bì — nhưng cắt bì trong thể xác do bàn tay người phàm, coi là kẻ không cắt bì. 12 Thuở ấy, anh chị em không có Chúa Cứu Thế, không có quyền công dân của Y-sơ-ra-ên, không được dự phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không một chút hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian. 13 Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê-su, anh chị em trước vốn xa cách mà nay nhờ huyết Chúa Cứu Thế được gần gũi. 14 Vì chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Qua thân xác mình, Ngài kết hợp hai khối dân tộc làm một, phá tan mối hận thù như bức tường ngăn cách đôi bên, 15 hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp. 16 Qua thập tự giá, trong một phần thân thể duy nhất, Chúa Cứu Thế đã diệt hận thù giữa đôi bên, đem giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời. 17 Ngài đến loan báo tin mừng về sự hòa bình cho anh chị em là những người trước kia vốn xa cách, cùng cho những kẻ ở gần. 18 Vì qua Chúa Cứu Thế, chúng ta cả đôi bên đều được đến với Cha, cùng trong một Thánh Linh. 19 Vì thế, bây giờ anh chị em không còn là khách lạ hay kiều dân nhưng là công dân Nước Chúa, đồng bào với các thánh đồ và người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đá góc nhà. 21 Trong Ngài, cả tòa nhà được xây dựng chặt chẽ và phát triển thành điện thờ thánh trong Chúa. 22 Cũng trong Ngài, anh chị em được xây dựng cùng nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn