VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 2 | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Phi-líp

Ê-phê-sô 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vì lý do ấy, tôi, Phao-lô, vì anh chị em là dân tộc ngoại quốc, làm tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 2 Như anh chị em đã nghe về việc quaưn trị ân sủng Đức Chúa Trời ủy thác cho tôi để giúp ích anh chị em. 3 Tôi nhờ Chúa khải thị được biết huyền nhiệm, như tôi vừa viết vắn tắt cho anh chị em. 4 Đọc những lời ấy, anh chị em có thể nhận biết tôi đã hiểu thấu huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế. 5 Trong các thế hệ trước, không ai biết được, nhưng hiện nay, huyền nhiệm ấy đã được Đức Thánh Linh khải thị cho các sứ đồ thánh và các tiên tri Ngài. 6 Đó là nhờ Phúc Âm, các dân tộc ngoại quốc được cùng người Do Thái thừa kế cơ nghiệp Chúa, trở thành chi thể cùng một thân, và chung hưởng lời hứa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 7 Theo ân sủng Đức Chúa Trời ban, tôi được trở thành người phục vụ Phúc Âm, nhờ quyền năng Ngài tác động. 8 Tôi hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho tôi đặc ân truyền giảng cho các dân tộc ngoại quốc biết sự phong phú vô biên của Chúa Cứu Thế, 9 và soi sáng cho mọi người biết thế nào là chương trình huyền nhiệm mà Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vạn vật, chưa bao giờ tiết lộ suốt các thời đại trước nay. 10 Nhưng hiện nay, qua hội thánh, sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời đã được trình bày cho các giới cai trị và uy quyền trên các tầng trời được hiểu biết, 11 đúng theo kế hoạch đời đời Ngài đã thực thi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. 12 Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài mà chúng ta có lòng dạn dĩ và tự tin đến với Đức Chúa Trời. 13 Cho nên tôi nài khuyên anh chị em đừng ngã lòng do các hoạn nạn tôi phải chịu vì anh chị em. Đó chính là vinh dự cho anh chị em. 14 Vì lý do này, tôi quỳ gối trước Cha 15 nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. 16 Tôi cầu xin Ngài, theo nguồn phong phú của vinh quang Ngài, do quyền năng bởi Thánh Linh Ngài, tăng cường con người bề trong anh chị em, 17 để bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em khi đã đâm rễ và kiên lập nền móng trong tình yêu thương, 18 để anh chị em đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu ấy, 19 và biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế siêu việt hơn tri thức, để anh chị em đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. 20 Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 21 Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn