VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. 2 "Hãy hiếu kính cha mẹ" — đó là điều răn thứ nhất có kèm lời hứa: 3"Ngõ hầu con được phước và sống lâu trên đất." 4 Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. 5 Hỡi những người tôi tớ, hãy vâng lời chủ mình ở thế gian với lòng kính sợ run rẩy, với lòng chân thật như vâng phục Chúa Cứu Thế. 6 Đừng làm việc cốt để người ta thấy, cho đẹp lòng người nhưng như người tôi tớ của Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời 7 phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta, 8 vì biết rằng, dù tôi tớ hay tự chủ, hễ ai làm việc tốt đẹp, đều sẽ được Chúa tưởng thưởng. 9 Hỡi các người chủ, anh chị em cũng hãy đối xử với tôi tớ như thế, đừng đe dọa, vì biết rằng họ và anh chị em cùng có một Chủ trên trời, Ngài không thiên vị ai cả. 10 Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh dũng mãnh của Ngài. 11 Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững mà chống lại mưu kế của quỷ vương. 12 Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống với loài người, nhưng chống với những giới thống trị, những uy quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. 13 Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và đứng vững sau khi hoàn tất mọi sự. 14 Vậy, anh chị em hãy đứng lên; thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, 15 mang vào chân giày sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16 Lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác; 17 đội mão cứu rỗi, cầm gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy hết lòng cầu nguyện, nài xin; trong mọi trường hợp, hãy nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và kiên trì trọn vẹn, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ. 19 Cũng xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm. 20 Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi phải nói. 21 Nhằm mục đích tin cho anh chị em biết tình trạng và công việc tôi, Ty-chi-cơ — người anh em thân yêu và người phục vụ Chúa trung tín — sẽ cho anh chị em hay mọi tin tức. 22 Tôi phái anh ấy đi chính vì việc này, để anh chị em biết được tình trạng chúng tôi, cùng để anh khích lệ lòng anh chị em. 23 Cầu chúc anh chị em được bình an, yêu thương cùng với đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Giê-su Cơ Đốc. 24 Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Trời ở cùng tất cả những người yêu mến Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, bằng một tình yêu bất diệt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn