VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vì thế, anh chị em là con yêu dấu của Đức Chúa Trời hãy cố gắng trở nên giống Chúa. 2 Hãy sống trong tình yêu thương như Chúa Cứu Thế đã yêu anh chị em và hiến thân Ngài làm tế lễ và sinh tế có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. 3 Anh chị em đừng đề cập đến sự gian dâm, mọi hình thức đồi bại và tham lam, như thế mới xứng đáng là thánh đồ. 4 Đừng bao giờ nói lời tục tỉu, rồ dại hay giễu cợt bẩn thỉu là những điều không xứng đáng; nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5 Vì anh chị em phải ý thức rõ rệt rằng những kẻ gian dâm, đồi bại hoặc tham lam vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng Nước của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời. 6 Anh chị em đừng để ai lừa dối mình bằng những luận điệu rỗng tuếch, chính vì những điều đó mà Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ trên những kẻ phản loạn chống Ngài. 7 Vậy, anh chị em đừng tham dự với họ. 8 Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy xử thế như con cái ánh sáng, 9 vì ánh sáng nẩy sinh ra tất cả những điều tốt đẹp, công chính và chân thật. 10 Hãy thử nghiệm cho rõ điều gì đẹp lòng Chúa. 11 Đừng tham dự vào những việc vô ích của sự tối tăm, nhưng hãy quở trách chúng thì hơn. 12 Vì những điều họ làm vụng trộm, dù chỉ nhắc đến cũng xấu hổ rồi. 13 Nhưng tất cả những điều bị quở trách đều được ánh sáng phơi bày, 14 và mọi điều đã phơi bày đều được sáng tỏ. Vì thế, Ngài phán: "Này người đang ngủ, hãy thức dậy, đứng lên từ cõi chết, thì Chúa Cứu Thế sẽ chiếu sáng người!" 15 Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng xử sự như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì nay là thời xấu xa. 17 Vậy, đừng xử sự như kẻ ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. 18 Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 19 Hãy dùng thánh thi, thánh ca, linh khúc mà đối đáp nhau, hãy hết lòng ca ngợi và chúc tụng Chúa. 20 Trong mọi việc, anh chị em hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. 21 Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế, 22 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể. 24 Như hội thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc. 25 Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và hiến thân Ngài vì hội thánh, 26 để thánh hóa hội thánh, dùng nước và đạo mà rửa sạch, 27 nhằm trình ra cho chính Ngài một hội thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh khiết và toàn bích. 28 Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân. 29 Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, đó chính là cách Chúa Cứu Thế đối xử với hội thánh, 30 vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài. 31 Vì lý do này, "đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân." 32 Huyền nhiệm này thật vĩ đại — tôi nói đến Chúa Cứu Thế và hội thánh. 33 Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn