VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 1 | I Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta, và theo Chúa Cứu Thế Giê-xu là hy vọng của chúng ta, 2 Mến gởi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban ân sủng, lòng thương xót và bình an cho con. 3 Ta khuyên con phải ở lại thành Ê-phê-sô khi ta qua Ma-xê-đoan, để truyền bảo những người kia không được dạy giáo lý sai lạc. 4 Đừng quan tâm đến những chuyện huyền hoặc và gia phả bất tận, vì chỉ gây tranh luận, chẳng ích gì cho công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. 5 Mục đích của việc răn bảo là tình yêu thương do lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành. 6 Có vài người đã bỏ mục đích ấy mà xoay qua nói những điều vô nghĩa. 7 Họ muốn làm thầy dạy Kinh Luật nhưng chẳng hiểu những lời mình nói và những điều mình quả quyết. 8 Chúng ta biết Kinh Luật là tốt, nếu sử dụng cho đúng, 9 biết rằng Kinh Luật được đặt ra không phải cho người công chính, nhưng cho người phạm pháp, chống nghịch, vô đạo, tội lỗi, uế tục, báng bổ thần linh, cho kẻ giết cha, giết mẹ, giết người, 10 gian dâm, tình dục đồng giới, cho kẻ buôn người, nói dối, khai man, và làm bất cứ việc gì trái với đạo lý chân chính, 11 theo Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Trời phúc hạnh, đã được ủy nhiệm cho ta. 12 Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban năng lực cho ta, vì Ngài xét ta trung tín, giao việc phục vụ cho ta. 13 Dù trước đây ta là người phạm thượng, bắt bớ và xấc xược, nhưng Ngài thương xót ta, vì ta ngu dại hành động do lòng vô tín. 14 Chúa đã ban ân sủng dồi dào, cho ta đức tin và tình yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 15 Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta nặng tội nhất. 16 Vì lý do đó, ta được thương xót để Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể bày tỏ lòng nhẫn nhục hoàn toàn đối với ta, kẻ nặng tội nhất, để làm gương cho những người sau này tin nhận Ngài mà được sự sống vĩnh phúc. 17 Nguyện Vua vĩnh cửu, bất tử, vô hình, là Đức Chúa Trời duy nhất được tôn kính và vinh quang đời đời. A-men. 18 Ti-mô-thê con, ta truyền lời răn bảo này cho con, theo các lời tiên tri về con trước đây. Nhờ đó, con anh dũng chiến đấu, 19 giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Có người vứt bỏ điều đó, nên đức tin bị chìm đắm. 20 Trong những người ấy có Hy-mê-nê và Á-lịch-sơn, ta đã giao họ cho Sa-tan, để sửa dạy họ đừng phạm thượng nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn