VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Hê-bơ-rơ 6 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Mỗi thượng tế đều được lựa chọn giữa loài người, và được bổ nhiệm để thay loài người mà lo những việc phụng sự Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế đền tội. 2 Vì người cũng yếu đuối mọi mặt nên có thể thông cảm đúng mức với những kẻ ngu muội và lầm lạc. 3 Chính vì đó, người phải dâng tế lễ vì tội mình cũng như vì tội của dân chúng. 4 Không một ai tự dành cho mình vinh dự làm thượng tế nhưng người được Đức Chúa Trời kêu gọi, như A-rôn chẳng hạn. 5 Cũng vậy Chúa Cứu Thế không tự tôn vinh mình mà làm thượng tế, nhưng Đức Chúa Trời phán bảo Ngài: "Ngươi là Con Ta Ngày nay, Ta đã sinh ngươi." 6 Ngài lại phán trong một nơi khác: "Con là vị tế lễ đời đời, theo dòng Mên-chi-xê-đéc" 7 Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Giê-su đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính nên được nhậm lời. 8 Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. 9 Khi hoàn tất rồi, Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài, 10 và Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm thượng tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc. 11 Về vấn đề này, chúng ta có nhiều điều cần phải nói, nhưng khó giải thích vì anh chị em nghe mà chậm hiểu. 12 Thật ra, đáng lẽ bây giờ anh chị em đã thành giáo sư rồi, thế mà anh chị em vẫn cần có người dạy những điều sơ học về lời Đức Chúa Trời. Anh chị em cần ăn sữa thay vì thức ăn đặc. 13 Ai phải bú sữa thì vẫn còn thơ ấu, chưa biết Đạo công chính. 14 Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là người nhờ thực hành mà luyện tập được khả năng phân biệt điều thiện, điều ác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn