VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 1 | I Giăng 2 | I Giăng 3 | II Giăng

I Giăng 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Công Chính. 2 Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa. 3 Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. 4 Người nào nói: "Tôi biết Ngài," nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó. 5 Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo, nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài: 6 Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Điều Răn Mới 7 anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới nhưng là điều răn cũ, mà anh chị em đã có từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ này là lời anh chị em đã nghe. 8 Đồng thời tôi viết cho anh chị em một điều răn mới là điều hiện thực trong Ngài cũng như trong anh chị em, vì bóng tối đã tan đi và ánh sáng thật đang chiếu sáng. 9 Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. 10 Ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người đó không có gì gây vấp ngã. 11 Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu vì bóng tối làm mắt người đó mù quáng. 12 Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con vì nhờ danh Ngài, tội lỗi các con đã được tha thứ. 13 Các bậc phụ lão! Tôi viết cho các ông vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng kẻ ác. 14 Hỡi các con bé mọn! Ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ lão! Tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi đã viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng kẻ ác. 15 Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. 16 Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng phàm tục, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. 17 Và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời. 18 Hỡi các con bé mọn, đây là thì giờ cuối cùng, như các con đã nghe rằng kẻ Chống Chúa Cứu Thế phải đến, và giờ đây nhiều kẻ chống Chúa Cứu Thế đã đến, cho nên chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. Họ đã từ chúng ta ra đi, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta 19 thì đã ở lại với chúng ta. Nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta. 20 Về phần các con được Đấng Thánh xức dầu và tất cả các con đều có sự hiểu biết. 21 Ta đã viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý nhưng vì các con biết chân lý và vì không có sự dối trá nào từ chân lý mà ra. 22 Ai là kẻ dối trá? Nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su không phải là Chúa Cứu Thế. Đó là kẻ chống Chúa Cứu Thế, kẻ chối Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con. 23 Ai chối Đức Chúa Con thì cũng không có Đức Chúa Cha. Ai tuyên xưng Đức Chúa Con thì có Đức Chúa Cha. 24 Về phần các con, hãy giữ những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ỏ trong các con. Nếu những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong mình thì các con sẽ ở trong Đức Chúa Con và trong Đức Chúa Cha. 25 Và đây là lời hứa mà Ngài đã hứa cùng chúng ta: đó là sự sống vĩnh phúc. 26 Ta viết cho các con những điều này nói về những kẻ lừa dối các con. 27 Về phần các con, sự xức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con. Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài. 28 Vậy, giờ đây, hỡi các con bé nhỏ! Hãy ở trong Ngài, để chúng ta có lòng tin quyết lúc Ngài hiện đến, chứ không hổ thẹn trốn tránh Ngài khi Ngài quang lâm. 29 Nếu các con biết Ngài là công chính và các con biết rằng những ai hành động công chính là người được Ngài sinh ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn