VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 2 | I Giăng 3 | I Giăng 4 | II Giăng

I Giăng 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài. 2 Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu. 3 Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống thanh sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch. 4 Ai phạm tội là người vi phạm kinh luật vì tội lỗi là vi phạm kinh luật. 5 Và các con biết, Ngài đã đến để xóa bỏ tội lỗi và trong Ngài không có tội lỗi. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Ngài mà cũng không biết Ngài. 7 Hỡi các con bé nhỏ! Chớ để ai lừa dối các con. Ai hành động công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. 8 Ai phạm tội là người của quỷ vương, vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Lý do Con của Đức Chúa Trời đã đến là để phá hủy các công việc của quỷ vương. 9 Ai được Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì bản chất của Ngài ở trong người ấy. Người ấy không thể phạm tội vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. 10 Đây là điều bày tỏ ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái quỷ vương: người nào không hành động công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ không yêu thương anh chị em mình cũng vậy. 11 Vì đây là lời loan báo mà các con đã nghe từ lúc khởi đầu: Chúng ta hãy yêu thương nhau. 12 Đừng như Ca-in là kẻ thuộc về quỷ dữ và đã giết em mình. Tại sao người lại giết em mình? Vì hành động của người là gian ác còn hành động của em người là công chính. 13 Thưa anh chị em, đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh chị em. 14 Chúng ta biết rằng: chúng ta đã vượt qua sự chết, đến cõi sống vì chúng ta yêu thương anh chị em mình. Ai không thương yêu vẫn ở trong cõi chết. 15 Ai ghét anh chị em mình là kẻ sát nhân và anh chị em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh phúc trong nó. 16 Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. 17 Nếu ai có của cải thế gian thấy anh chị em mình đang túng thiếu nhưng chặt dạ, không giúp đỡ người đó thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? 18 Hỡi các con bé nhỏ, Chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương thành thật và bằng hành động. 19 Nhờ đó chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về chân lý và chúng ta sẽ được an tâm trước mặt Ngài. 20 Vì khi lòng chúng ta lên án chúng ta thì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn là lòng chúng ta nữa và Ngài biết mọi sự. 21 Các con yêu dấu! Nếu lòng không lên án mình thì chúng ta được vững tâm trước mặt Đức Chúa Trời; 22 Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài. 23 Đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin vào danh Con Ngài tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu và phải yêu thương nhau như điều răn Ngài đã truyền cho chúng ta. 24 Vậy, ai tuân giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài và Ngài trong người ấy. Sở dĩ chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn