VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 6 | Khải Huyền 7 | Khải Huyền 8

Khải Huyền 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng tại bốn góc quả đất, cầm giữ bốn ngọn gió của thế gian để ngăn không cho ngọn gió nào thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất kỳ cây cối nào. 2 Tôi cũng thấy một thiên sứ khác từ phương đông đến, mang ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ kia là những vị được ủy quyền phá hoại đất và biển: 3 "Đừng phá hoại đất, biển hoặc các cây cối cho đến khi nào chúng tôi đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta!" 4 Rồi tôi nghe số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người trong tất cả các chi tộc Y-sơ-ra-ên: 5 Mười hai ngàn thuộc chi tộc Giu-đa được đóng ấn, mười hai ngàn thuộc chi tộc Ru-bên, mười hai ngàn thuộc chi tộc Gát, 6 mười hai ngàn thuộc chi tộc A-se, mười hai ngàn thuộc chi tộc Nép-ta-li, mười hai ngàn thuộc chi tộc Ma-na-se, 7 mười hai ngàn thuộc chi tộc Si-mê-ôn, mười hai ngàn thuộc chi tộc Lê-vi, mười hai ngàn thuộc chi tộc Y-sa-ca, 8 mười hai ngàn thuộc chi tộc Sa-bu-lôn, mười hai ngàn thuộc chi tộc Giô-sép, mười hai ngàn thuộc chi tộc Bên-gia-min được đóng ấn. 9 Sau đó, tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài tinh bạch, tay cầm cành lá kè. 10 Họ hô lớn: "Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con!" 11 Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật. Họ quỳ sấp mặt trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12 mà tung hô: "A men! Đức Chúa Trời chúng ta đáng được ca tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, danh dự, quyền năng và dũng lực cho đến đời đời vô cùng. Amen!" 13 Một trong các trưởng lão hỏi tôi: "Những người mặc áo tinh bạch kia là ai và từ đâu đến?" 14 Tôi đáp: "Thưa ngài, ngài biết rõ." Người ấy bảo tôi: "Họ là những người ra khỏi cuộc Đại Nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. 15 Vì thế, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ Ngài trong điện thờ của Ngài và Đấng ngự trên ngai sẽ bao phủ họ bằng sự hiện diện của Ngài". 16 Họ sẽ không còn đói khát nữa, cũng chẳng còn bị mặt trời và hơi nóng nung đốt nữa. 17 Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họ đến các suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ nơi mắt họ."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn