VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Thi-thiên 121 | Châm-ngôn

Thi-thiên 120

120 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi. 2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, Khỏi lưỡi phỉnh gạt. 3 Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa? 4 Ắt là tên nhọn của dõng sĩ, Và than đỏ hực của cây giêng-giếng. 5 Khốn nạn cho tôi vì tôi ngụ trong Mê-siếc, Và ở dưới các trại Kê-đa. 6 Lâu lắm linh hồn tôi chung ở Với kẻ ghét sự hòa bình. 7 Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến, Chúng nó bèn muốn sự giặc giã.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn