VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 123 | Thi-thiên 124 | Thi-thiên 125 | Châm-ngôn

Thi-thiên 124

124 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Y-sơ-ra-ên đáng nói: Nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, 2 Khi loài người dấy nghịch chúng ta, Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, 3 Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, Ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi; 4 Nước chắt đánh chìm chúng ta, Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, 5 Và những lượn sóng kiêu ngạo Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi. 6 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó! 7 Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. 8 Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn