VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Thi-thiên 26 | Châm-ngôn

Thi-thiên 25:12

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn